Kurs

Kurskod

ST0351

Kursbenämning

Naturvetenskap och kristen tro

Kursbenämning (engelska)

Science and the Christian Faith

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Att studenten utvecklas i sin förmåga att beskriva och analysera den historiska och nutidadebatten om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro.

Moment

  • Historisk översikt om relationen mellan naturvetenskap och kristen teologi
  • Vetenskapsteori – om naturvetenskapens arbetssätt och filosofiska förutsättningar
  • Kristna teologiska perspektiv i tron på en skapelse
  • Några skärningspunkter i nutida debatt: Big bang, finjusteringen av universum ochevolutionen.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • översiktligt beskriva den historiska relationen mellan naturvetenskap ochkristen teologi – samsyn och problem
  • ange i grunddrag naturvetenskapens och teologins arbetssätt och filosofiskaförutsättningar
  • visa på viktiga teologiska perspektiv i kristen skapelsetro
  • analysera några viktiga skärningspunkter i debatten mellan naturvetenskap och kristenteologi

Examination

Inlämningsuppgifter och/eller PM.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-11-27

Kurslitteratur

Dawkins, Richard: Med vetenskap i blodet: essäer av en passionerad rationalist. Fri tanke 2017, s193-207 (pdf-fil)

Dawkins, Richard: Illusionen om Gud. Leopard förlag 2016, s 74-81 (pdf-fil)

Dawkins, Richard: Den själviska genen. Prisma 1992, s 24-33. (pdf-fil)

Faradayartiklarna: Naturvetenskap och religiös tro. Artos & Norma, 2018. (244 s)

Jackelén: Antje: ”Darwins människa” . I Människan sedd genom olika vetenskapliga prismor. Red.Hammarström, Matz m fl. Nora: Nya Doxa, 2011, s 9-26.

Molander, Joakim: Vetenskapsteoretiska grunder – Historia och begrepp. Studentlitteratur, 2003 (200s)

McGrath, Alister: Science & Religion: A New Introduction. Wiley-Blackwell, 2009 (234 s)

Rau, Gerald: Mapping the Origins Debate. InterVarsity Press, 2013 (205 sid)

Stenmark, Mikael: Tankar om Gud, kristen tro och livets mening : en samling religionsfilosofiskaessäer. Artos Academic 2016, sid. 41-120.

Sturmark, Christer: Personligt: samtal med fritänkare. Fri tanke 2008, s 28-41. (pdf-fil)

Sturmark, Christer: Upplysning i det 21:a århundradet: tro och vetande 3.0. Fri tanke 2015, s 107-116+ 131-135 (pdf-fil)

Sturmark, Christer: Tro och vetande 2.0. Nya Doxa 2006, s 288-301. (pdf-fil)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/02/Naturvetenskap-och-kristen-tro-_-75-hp-_-ST0351-_-KomplettKurs-grundniva.pdf

Äldre kursplaner