TA0410 Skrift, uppenbarelse och tolkning

Kurskod

TA0410

Kursbenämning

Skrift, uppenbarelse och tolkning

Kursbenämning (engelska)

Scripture, Revelation, and Interpretation

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp inom ämnet teologi eller religionsvetenskap.

Kursbeskrivning

 Innehåll

Kursens syftar till att, utifrån exegetisk, historisk-praktisk och systematiskteologiska perspektiv, ge kunskap om Bibelns och uppenbarelsens roll i kyrkanstro och liv. Detta innebär ett studium av hur teologiska uppfattningar har påverkattolkningen av Bibeln som ”Helig skrift” i historien, samt hur teologiskbibeltolkning kan utföras i dag. Vidare syftar kursen till att ge ökad förmåga attanalysera och värdera Bibelns roll i relation till teologiska teman som tradition,teologisk metod, kyrkliga praktiker och efterföljelse, erfarenhet, förnuft och etik.En del av kursen ägnas åt fördjupade studier om Bibelns uppfattning som Heligskrift och Guds uppenbarelse utifrån en vald teologisk ämnesinriktning.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• självständigt avgränsa nyckelbegrepp och distinktioner som berör skriftens roll i teologin
• förklara och problematisera huvudfrågor som berör uppenbarelse, skrift och tolkning

Färdighet och förmåga
• självständigt analysera skriftens funktion i kristen teologi och praktik göra teologiskt informerade tolkningar av skriften

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera olika olika sätt att se på skriften och dess användning i teologin samtrelatera sina analyser till aktuella frågeställningar inom något eller några forskningsfält som berör kursens huvudtema.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier,hemskrivningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-01-23

Kurslitteratur

 Gemensam litteratur (ca 500 ss)

Dulles, Avery, Models of Revelation, Maryknoll, N.Y.: Orbis Books, 1994. (ca 344 ss)
Green, Joel B., Practicing Theological Interpretation (Theological Explorations for the ChurchCatholic): Engaging Biblical Texts for Faith and Formation. Chicago: Baker Academic, 2012. (178 ss)

Kompendium (ca 200–300 ss)

Ämnesspecifik bok (ca 200–300 ss)Studenten lser en av fljande bcker beroende pvald mnesinriktning.

  • Exegetisk teologi
  • Historisk-praktisk teologi
  • Systematisk teologi

Fördjupningsuppgift (500 ss)

Litteratur väljs i samråd med lärare.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-TA0410-Skrift-uppenbarelse-och-tolkning.pdf

Äldre kursplaner