EN0419 Galaterbrevets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0419

Kursbenämning

Galaterbrevets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek Exegesis of Galatians

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

45 hp exegetisk teologi, varav 15 hp nytestamentlig grekiska.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att ge färdighet i att tolka Galaterbrevet med särskild uppmärk- samhet på teologiska och hermeneutiska frågor som brevet väcker. Vidare syftar kursen till att ge studenten ökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska, samt att förvärva fördjupade kunskaper i språklig exegetisk metod och orientering om ak- tuell forskning.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
• självständigt läsa och tolka huvudinnehållet i Galaterbrevets grundtext
• förklara och problematisera huvuddragen i Galaterbrevets teologi

Färdighet och förmåga
• självständigt analysera Galaterbrevet på ett metodologiskt och hermeneutiskt
medvetet sätt

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera olika tolkningsalternativ
• relatera sina analyser till aktuell forskning i Galaterbrevet
• visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar i studiet av historiska källor.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, hemskriv- ningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-11

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 Novum Testamentum Graece. E. Nestle et al. Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-
schaft28

, 2012. (Galaterbrevet. 15 s grekisk text, motsv. 75 s svensk/en-
gelsk)

 Barclay, John M. G. Paul and the Power of Grace. Grand Rapids: Eerdmans
2020. (202 s) Finns tillgänglig som e-bok.

 Eastman, Susan Grove. Recovering Paul’s Mother Tongue: Language and Theol-
ogy in Galatians. 2 utg. Eugene: Cascade Books, 2022. (314 s)

 Gupta, Nijay K. och Jonah M. Sandford. Intermediate Biblical Greek Reader:

Galatians and Related Texts. Newberg, George Fox University, 2008. (E-
version kan laddas ner gratis: https://digitalcommons.george-
fox.edu/pennington_epress/2/)

 Wright, N. T. Galatians. Commentaries for Christian Formation. Grand
Rapids: Eerdmans, 2021. (439 s) Finns tillgänglig som e-bok.
 Kompendium: (ca 80 s)
o Barclay, J. M. G. “Mirror-Reading a Polemical Letter: Galatians
as a Test Case”. Journal for the Study of the New Testament 31 (1987):
73-93.
o Hagner, Donald A. “Galatians”. S 436-452 i The New Testament: A

Historical and Theological Introduction. Grand Rapids: Baker Acade-
mic, 2012.

o Luther, Martin. “Death to the Law”. S 379-390 i The Writings of
St. Paul. Red Wayne A Meeks. New York: Norton, 2007.
o Stubbs, David. “The Shape of Soteriology and the Pistis Christou
Debate.” Scottish Journal of Theology 61 (2008): 137-57.
o Thiselton, Anthony C. ”Justification and the Law.” S 92-100 i

The Living Paul: An Introduction to the Apostle and His Thought. Lon-
don: SPCK, 2009.

400 sidor i urval från följande titlar:

 Bachmann, Michael. Anti-Judaism in Galatians? Exegetical Studies on a Polemi-
cal Letter and on Paul’s Theology. Translated by Robert L. Brawley. Cam-
bridge, UK, and Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.

 Barclay, J. M. G. Obeying the Truth: A Study of Paul’s Ethics in Galatians. Ed-
inburgh: T&T Clark, 1988.

 Barrett, C. K. Freedom and Obligation: A Study of the Epistle to the Galatians.
London: SPCK, 1985.

 Berchman, Robert M. “Galatians (1:1–5): Paul and Greco-Roman Rheto-
ric.” In Judaic and Christian Interpretation of Texts: Context and Contexts. Ed-
ited by Jacob Neusner and Ernest S. Frerichs, 1–15. Lanham, MD: Uni-
versity Press of America, 1987.

 Betz, H. D. Galatians. Hermeneia. Philadelphia: Fortress, 1979.
 Boer, Martinus C. de. Galatians. New Testament Library. Louisville: WJK,
2011.

3
 Bruce, F. F. The Epistle of Paul to the Galatians: A Commentary on the Greek
Text. NIGTC. Exeter: Paternoster, 1982.
 Dunn, James D. G. The Epistle to the Galatians. BNTC. London: Black,
1993.
 Esler, Philip. Galatians. New Testament Readings. London: Routledge,
1998.
 Fee, Gordon D. Galatians. Pentecostal Commentary. Dorset, UK: Deo,
2007.

 Galatians, Ephesians. Reformation Commentary on Scripture 10. Red. Ger-
ald L. Bray. Downers Grove: IVP, 2011.

 Gaventa, Beverly. Our Mother Saint Paul. Louisville: WJK, 2007.
 Hardin, Justin K. Galatians and the Imperial Cult: A Critical Analysis of the

First-Century Social Context of Paul’s Letter. Tübingen, Germany: Mohr Sie-
beck, 2008.

 Hays, Richard B. The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Gala-
tians 3:1-4:11. Biblical Resource Series. Grand Rapids: Eerdmans, 22002.

 Hays, Richard B. “Galatians.” S 181-348 i New Interpreter’s Bible 11.
Nashville: Abingdon, 2000.
 Kahl, Brigitte. “Gender Trouble in Galatia? Paul and the Rethinking of
Difference.” In Is There a Future for Feminist Theology? Edited by Deborah

F. Sawyer and Diane M. Collier, 57–73. Sheffield, UK: Sheffield Aca-
demic Press, 1999.

 Kern, P. H. Rhetoric and Galatians. SNTSMS 101. Cambridge University
Press, 1998.
 Longenecker, Richard. Galatians. WBC 41. Dallas: Word, 1990.
 Martyn, J. L. Galatians. Anchor Bible 33A. New York: Doubleday, 1997.
 Matera, Frank J. Galatians. Sacra Pagina 9. Liturgical Press, 2007.
 Nanos, Mark D. The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and
Historical Interpretation. Peabody: Hendrickson, 2002.
 Nanos, Mark D. The Irony of Galatians: Paul’s Letter in First-Century Context.
Minneapolis: Fortress, 2002
 Ngewa, Samuel. Galatians. Africa Bible Commentary Series. Hippo
Books, 2010.
 Riches, John. Galatians through the Centuries. Blackwell Bible Commentary.
Wiley Blackwell, 2008.
 Ryken, Philip Graham. Galatians. Reformed Expository Commentary.
P&R, 2005.
 Schreiner, Thomas R. Galatians. Zondervan Exegetical Commentary on
the New Testament. Grand Rapids: Zondervan, 2010.
 Silva, Moisés. Interpreting Galatians: Explorations in Exegetical Method.
Grand Rapids: Baker, 22001.
 Tarazi, Paul Nadim. Galatians: A Commentary. Orthodox Biblical Studies.
St
 Vladimir’s Seminary Press, 1994. Witherington, B. Grace in Galatia: A
Commentary on St Paul’s Letter to the Galatians. Grand Rapids: Eerdmans,
1998.
Annan litteratur kan väljas i samråd med examinatorn.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN0419-Galaterbrevet-med-grekiska-2023.pdf

Äldre kursplaner