ET0414 Perspektiv på bibelteologi

Kurskod

ET0414

Kursbenämning

Perspektiv på bibelteologi

Kursbenämning (engelska)

Perspectives on Biblical Theology

Kursens poäng

15 hp

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

Minst 30 hp inom exegetisk teologi (grundnivå) och 15 hp inom systematisk teologi (grundnivå)

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• kritiskt redogöra för bibelteologin som vetenskaplig disciplin,
• förklara och problematisera några viktiga teologiska temata i Gamla
och Nya testamentets budskap
• självständigt analysera bibelteologiska modeller inom aktuell forskning
• redogöra för möjligheten till att integrera enskilda bibelförfattares
teologier till en teologisk helhet

Examination

Examination sker genom analytiska hemskrivningar samt muntlig tentamen. Detaljerad information återfinns i kurshandledningen. Aktivt seminariedeltagande krävs för godkänd kurs. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-11-29

Kurslitteratur

Kurslitteratur fastställs av kursansvarig i vart enskilt fall efter förslag från
studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta minst en
doktorsavhandling, fem vetenskapliga tidskriftsartiklar och sammantaget
omfatta c:a 3 000 sidor. Litteraturen väljs bland annat från följande titlar:
**Barr, James. The Concept of Biblical Theology: An Old Testament
Perspective. Minneapolis: Augsburg Fortress, 1999.
Beale, Gregory K. A New Testament Biblical Theology: The Unfolding of the
Old Testament in the New. Grand Rapids: BakerAcademic, 2011.
Bokedal, Tomas. The Formation and Significance of the Christian Biblical
Canon: A Study in Text, Ritual and Interpretation. Bloomsbury T&T
Clark, 2014. [doktorsavhandling]
Childs, Brevard. Biblical Theology of the Old and New Testament: Theological
Reflection on the Christian Bible. SCM, 1992.
Dempster, Stephen G. Dominion and Dynasty: A Biblical Theology of the
Hebrew Bible. Leicester: Downers Grove: IVP Academic, 2003.
**Goldingay, John. Biblical Theology: The God of the Christian Scriptures. IVP
Academic, 2016.
Green, Joel B. och Max Turner, red. Between Two Horizons: Spanning New
Testament Studies and Systematic Theology. Eerdmans, 2000.
Hahn, Scott. Kinship by Covenant: A Canonical Approach to the Fulfillment of
God’s Saving Promises. Anchor Yale Bible Reference Library. New
Haven: Yale University Press, 2009.
**Hays, Richard B. Reading Backwards: Figural Christology and the Fourfold
Gospel Witness. Waco: Baylor University Press, 2014.
Kaiser, Walter C. et al. Four Views on Moving beyond the Bible to Theology.
Zondervan, 2009.
Klink, Edward W., and Darian R. Lockett. Understanding Biblical Theology: A
Comparison of Theory and Practice. Grand Rapids: Zondervan, 2012.
Mead, James K. Biblical Theology: Issues, Methods, and Themes. Louisville:
Westminster John Knox Press, 2007.
**Schreiner, Thomas R. The King in His Beauty: A Biblical Theology of the Old
and New Testaments. Baker Academic, 2013.
Seitz, Christopher R. The Character of Christian Scripture: The Significance of
a Two-Testament Bible. Studies in Theological Interpretation. Grand
Rapids: Baker Academic, 2011.
**Stuhlmacher, Peter. How to Do Biblical Theology. Pickwick, 1995.
Viviano, Benedict T. Trinity – Kingdom – Church: Essays in Biblical Theology.
Novum testamentum et orbis antiquus 48. Vandenhoeck & Ruprecht,
2001.
**Wright, Christopher J. H. Salvation Belongs to Our God: Celebrating the
Bible’s Central Story. Downers Grove: InterVarsity, 2007.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/01/ET-414-Bibelteologi-15-hp-2023.pdf

Äldre kursplaner