HK0421 Fördjupningskurs i kyrkohistoria

Kurskod

HK0421

Kursbenämning

Fördjupningskurs i kyrkohistoria

Kursbenämning (engelska)

Advanced Studies in Church History

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i historisk-praktisk teologi,inklusive HK0102 Kyrkohistoria: en introduktion, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

 

Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom ett valt kyrkohistorisktämne.Litteratur och ämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare.Exempel på möjliga avgränsningar är:

 • Den tidiga kyrkan
 • Medeltiden, ca 600-1500
 • Reformationstiden, ca1500-1750
 • Kristendomens historia i Europa och USA, ca 1750 till nutid
 • Kristendomens historia i Afrika, Asien, Latinamerika, ca 1450 till nutid
 • Sveriges kyrkohistoria (kan avgränsas ytterligare geografiskt eller tematiskt)

Skandinaviens kyrkohistoria

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

Kunskap och förståelse

 • kunna tolka och analysera valt ämnesområde på ett teoretiskt ochmetodologiskt medvetet sätt.
 • uppvisa fördjupade sakkunskaper inom ett valt ämnesområde.
 • uppvisa en god kännedom om olika forskningstraditioner och perspektiv.

Färdighet och förmåga

 • kunna analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur inom ett valtämnesområde.
 • uppvisa förmåga att självständigt, självkritiskt och konstruktivt formulerarelevanta frågor i förhållande till ämnesområdet.
 • uppvisa förmåga att i skrift och tal kommunicera om det valda området påsåväl akademisk som icke-akademisk nivå.
 • kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • konstruktivt kunna arbeta med och kritiskt förhålla sig till egna resultat ochslutsatser.
 • kunna visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstagandenför individ, kyrka och samhälle.
 • kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

 

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligteller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjortsinom kursens tidsramar. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM förexaminationsföreskrifter och betygskriterier .

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-03-08

Kurslitteratur

Kurslitteratur samt sidantal fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall i dialog med studenten.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HK0421-Fordjupningskurs-i-kyrkohistoria.pdf

Äldre kursplaner