HL0453 Ledarskap och utvecklingsarbete i församling och kyrka

Kurskod

HL0453

Kursbenämning

Ledarskap och utvecklingsarbete i församling och kyrka

Kursbenämning (engelska)

Congregational leadership and church development

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i historisk-praktisk teologi.

Kursbeskrivning

 Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

visa en förmåga att beskriva och analysera olika teorier och modeller förledarskap och församlingsutveckling

Färdighet och förmåga

använda kursens teorier in i ett lokalt sammanhang och kritiskt utvärderadessa

Värderingsförmåga och förhållningssätt 

värdera och förhålla sig till olika ledarskaps- ochförsamlingsutvecklingsteorier/-strategier in i ett lokalt sammanhang

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligteller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.Kan preciseras vid behov. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PMför examinationsföreskrifter och betygskriterier .

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-06-03

Kurslitteratur

 

Ayers, Michale. “Toward a theology of leadership”. Journal of Biblical Perspectives in Leadership, 1,no. 1 (Fall 2006), s 3-27. (24 sid)

Bevans, Stephen. ”A Theology Of Leadership, Not Management: Trinitarian Mission And BaptismalDiscipleship”. Annales Missiologici Posnanienses, 22 (2017), s 9-19. (10 sid)

Campbell, Dennis. Congregations as Learning Communities. Alban Institute, 2000. (70 sid)

Davis Olds, Courtny B. Perspectives from the Pew: A Phenomenological Exploration of Congregants’Experiences of Change in Their Churches. PhD diss., Antioch University, 2020. (108 sid)

Guder, Darrell L. “Walking Worthily: Missional Leadership after Christendom,” Princeton SeminaryBulletin 28, no. 3 (2007), s 251 – 91. (40 sid)

Hill, Graham (red). Servantship – Sixteen Servants on the Four Movements of Radical Servantship.Eugene, OR: Wipf & Stock, 2013. (326 sid)

Huizing, Russel L. “Bringing Christ to the table of leadership: moving towards a theology ofleadership”, The Journal of Applied Christian Leadership, 5, No. 2, Fall 2011, s. 58-75 (17 sid)

Irizarry, Cesar O. ”Developing a Theology of Organizational Leadership for Christian Ministry PostCOVID 19”, International Journal of Philosophy and Theology,* *December 2021, Vol. 9, No. 2, s 9-13 (4 sid)

Martinson Elton, Terri Lynn. Congregations as Systems for Empowering Missional Leadership: aLutheran Hermeneutic for Leading in Mission (2007). PhD diss., Luther Seminary, 2007. (234 sid)

Newbigin, Lesslie. ”Ministerial Leadership for a Missionary Congregation”, i The Gospel in aPluralistic Society. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 1989. (8 sid)

Niemandt, Nelus. Missional Leadership, HTS Religion & Society Series 7, Cape Town: Aosis, 2020.(219 sid.) *Finns att ladda ner som PDF. *

Van Gelder, Craig (red). The Missional Church and Leadership Formation: Helping CongregationsDevelop Leadership Capacity. Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Co., 2009. (248sid)

Wollschleger, Jason. ”Pastoral Leadership and Congregational Vitality”. Review of ReligiousResearch, 60 no 4 Dec 2018, s 575-585 (10 sid)

Samt ytterligare 500 sidor, bestäms i överenskommelse med kursansvarig.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/Plan-HL0453-Ledarskap-och-utvecklingsarbete-i-forsamling-och-kyrka.pdf

Äldre kursplaner