HP0451 Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kurskod

HP0451

Kursbenämning

Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kursbenämning (engelska)

The missional church – theology and praxis

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i historisk-praktisk teologi

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge förståelse av den missionella teologins grundtankar och
nyckelbegrepp (moment a) samt dess möjliga relevans för kyrkans
kontaktmöjligheter i ett postkristet samhälle (moment b). Som en del av kursen
lyfts även exempel på strategiska missionella modeller för lokalt
församlingsarbete fram för kritisk granskning och värdering (moment c).

Examination

Hemtentamen med bokrapporter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-02-24

Kurslitteratur

Moment a: Den teologiska diskussionen om missionell ecklesiologi
Moynagh, Michael. Church for Every Context: An Introduction to Theology and
Practice, London: SCM, 2012. S 3-28, 99-181. (100 s)
Van Gelder, Craig. The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and
Shaping the Conversation. Grand Rapids: Baker Academic, 2011. (166 s)
Eckerdal, Jan. Kyrka i mission. Stockholm: Verbum, 2017, kap 2-4 (s. 35-90) (55 s.)
Goheen, Michael W. The Church and Its Vocation: Lesslie Newbigin’s Missionary
Ecclesiology. Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group, 2018. (216 s.)
Moment b: Kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet samhälle
Grenstedt, Staffan, red. “Kyrkans nya uttryck – om mission i Sverige” Ingång 20
(2014) 3-4: 5-43. (40 s)
Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging
church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, 2021 s. 4-18 (14 s.)
Eriksson, Klas och Cahtrine Nygren. Växande församlingar i Sverige. NFU, 2008
(finns som pdf-fil via Moodle) (75 s)
Eckerdal, Jan. Kyrka i mission. Stockholm: Verbum, 2017, kap 1 samt 5 (s. 11-34
samt 91-114) (46 s.)
Dessutom läses en av följande fördjupningsböcker
Aisthorpe, Steve. The Invisible Church: Learning from the Experiences of
Churchless Christians, Edinburgh, Saint Andrew Press, 2016 (205 s)
Barna, George och David Kinnaman, red. Churchless. Understanding Today’s
Unchurched and How to Connect with Them. Barna Group/ Tyndale Momentum,
2014. (200 s)
Cawley, Luke. The Myth of the Non-Christian: Engaging Atheists, Nominal
Christians and the Spiritual But Not Religious. Downers Grove, IL: IVP Books, 2016
(199 s.)
Moment c: Bearbetning och kritisk reflektion utifrån missionella modeller
Alan Hirsch, The Forgotten Ways: Reactivating Apostolic Movements (2nd
edition). Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2016. (263 s.)
Paas, Stefan. Pilgrims and Priests: Christian Mission in a Post-Christian Society.
London: SCM Press, 2019 (384 s.)
Eckerdal, Jan. Kyrka i mission. Stockholm: Verbum, 2017, kap 6-7 (s. 115-160) (45
s.)
Dessutom läses en av nedanstående böcker:
Wirén, Jakob. Utmaningsdriven undervisning. Hur kyrkan kan dela tro och liv idag.
(150 s läses i urval).
Moore, Lucy. Messy Church: nya idéer för att bygga en gemenskap med Kristus i
centrum. Argument förlag 2015 (180 s)
Ireland, Mark & Mike Booker, Making new Disciples. Exploring the paradoxes of
evangelism. London: SPCK, 2015. (193 s)
Hultmar, Richard. Drömmen om en Jesusrörelse. Uppsala: Livets ord förlag, 2019.
153 s.
Sanders, Brian. Microchurches: A smaller way. UG Media, 2019 (149 s.)
Kridiotis, Charles. Guds rike, lärjungar och enkla församlingar. Stockholm: XP
Media, 2016 (174 s.)
Moynagh, Michael. Being Church, Doing Life: Creating gospel communities where
life happens. Oxford: Monarch Books, 2014 (354 s.)
Stenman, Peter. Att göra lärjungar: Fem uppmaningar för en missionell
ecklesiologi i Sverige. Kungälv: MP Stenman Aktiebolag för Missionell Kyrka, 2022
(117 s)
Ca 1800 sidor

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HP0451-Den-missionella-kyrkan_-teologi-och-praxis.pdf

Äldre kursplaner