HP0504 Masteruppsats i historisk-praktisk teologi

Kurskod

HP0504

Kursbenämning

Masteruppsats i historisk-praktisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Master’s thesis (Two Year Master’s Degree) in historical - practical theology

Kursens poäng

30

Kursens nivå

Avancerad

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande samt godkänt resultat på minst en kurs på avancerad nivå inom ämnesområdet historisk- praktisk teologi om 15 hp eller motsvarande

Kursbeskrivning

Innehåll:
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande
självständigt en problemställning inom ämnesområdet historisk-praktisk teologi. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt arbete. Uppsatsen förväntas vara ett självständigt vetenskapligt arbete som skulle kunna
publiceras i för ämnets relevant litteratur.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● självständigt kunna söka, tolka, kritiskt granska, samt kreativt
identifiera och formulera en problemställning inom ämnesområdet
historisk-praktisk teologi, och självständigt bearbeta problemställningen
i uppsatsform med hjälp av teori- och metodtradition inom
huvudområdet,
Färdighet och förmåga
● visa god förmåga att kritiskt och systematiskt integrera kunskap och att
analysera, bedöma och hantera, för problemställningen relevant
material,
● muntligt och skriftligt redogöra för och diskutera sina slutsatser och den
kunskap och argument som ligger till grund för dessa på ett avancerat
akademiskt sätt, analysera, bedöma och diskutera annan uppsats eller
likvärdigt arbete inom ämnesområdet

Värderingsförmåga och förhållningssätt
 kunna på ett avancerat sätt självständigt värdera och analysera eget
forskningsmaterial, sätta in det i vetenskapligt sammanhang och
diskutera med tidigare forskning i området.

Examination

Examination sker genom deltagande vid obligatoriska seminarier, handled- ningstillfällen och slutseminarium, men främst genom bedömning av den färdiga uppsatsen och opposition av andra studenters uppsatser. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle. Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-13

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Kurslitteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från
studenten och i dialog med densamme.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/05/HP0504-Masteruppsats-i-historisk-praktisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner