SD0458 Luthersk teologi i historia och nutid

Kurskod

SD0458

Kursbenämning

Luthersk teologi i historia och nutid

Kursbenämning (engelska)

Lutheran Theology Past and Present

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs 120 hp i teologi varav 30 hp i systematisk teologi.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen vill ge kunskaper i luthersk teologi vid reformationen och i nutiden. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägval samt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.
Kursen innehåller följande moment:
a) Reformationens lutherska teologi;
b) Exempel på nutida luthersk teologi;
c) Några jämförelser mellan reformationens luthersk teologi och nutida luthersk teologi;
d) Konstruktivt arbete med egna teolgiska ställningstaganden i dialog med litteraturen.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten uppvisa följande:

Kunskap och förståelse
• analysera, tolka och utvärdera litteraturen i kursen
• redogöra för några centrala problemställningar, utvecklingslinjer, forskningstraditioner samt begrepp inom luthersk teologi

Färdighet och förmåga
• på några punkter kritiskt jämföra reformationens teologi med nutida luthersk teologi;
• visa förmåga att självständigt och kritiskt argumentera i systematisk teologiska frågor, både i tal och skrift;
• relatera samband mellan olika teologiska ställningstaganden och pastoral praxis;
• genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• självständigt, självkritiskt och konstruktivt kunna diskutera ämnesområdet;
• kunna resonera kring relevanta metodologiska och teoretiska problem som väcks i kursen;
• visa förmåga att belysa frågeställningar från flera perspektiv;
• visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle;
• identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-03-15

Kurslitteratur

Moment a:
Confessio Augustana – Augsburgska bekännelsen. Nyöversatt och kommenterad (red. Lejon, Larspers, Nygren), Uppsala: EFS Budbäraren, 2018 (310 s).
Lohse, Bernhard. Martin Luther’s theology – Its historical and systematic development. Minneapolis: Fortress Press, 1999 eller senare. (367 sidor)
eller Kolb, Robert, Martin Luther Confessor of the Faith, Oxford: Oxford University Press, 2009. (215 sidor)
”Luthers lilla katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 357-378, finns på http://www.logosmappen.net/bekskrifter (21 sidor)
Luthers stora katekes”, i Svenska kyrkans bekännelseskrifter, s 379-495, finns på http://www.logosmappen.net/bekskrifter (i urval)
Hinlicky Wilson, Sarah, ”The Law of God”, i Lutheran Quarterly nr 4/2013, s 373-398. (25 sidor)

Moment b:
Braaten, Carl E., Principles of Lutheran Theology, Fortress Press, 2007 eller senare. (179 sidor)
Gregersen, Niels Henrik: “Ten Theses on the Future of Lutheran Theology”, i The Gift of Grace: The Future of Lutheran Theology, Minneapolis: Fortress Press, 2005, s 1-16. (16 sidor)
Nygren, Tomas: Lag och evangelium som tal om Gud – en analys av synen på lag och evangelium hos några nutida lutherska teologer: Pannenberg, Wingren och Scaer, Skellefteå: Artos, 2007. (277 sidor)
”Perspektiv på Lag och evangelium” i ingång- Johannelunds teologiska skriftserie nr 2, 2008. (45 sidor)
Trelstad, Marit, ”The Way of Salvation in Luther´s Theology: A Feminist Evaluation” i Dialog – A Journal of Theology, nr 3/2006 (vol 45), s 236-245. (10 sidor)

Ca 200 sidor annan relevant litteratur utifrån områden studenten vill fördjupa väljs i samråd med examinator. I detta ingår två fritt valda relevanta artiklar hämtade från Pro Quests eller ATLAs artikeldatabas läsas.
Summa: ca 1450 s.
För övriga moment (c, d, e) förutsätts hela litteraturen.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/03/SD0458-Luthersk-teologi-i-historia-och-nutid.docx

Äldre kursplaner