ST0504 Masteruppsats i systematisk teologi

Kurskod

ST0504

Kursbenämning

Masteruppsats i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Master’s thesis (Two Year Master’s Degree) in Systematic Theology

Kursens poäng

30

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs kandidatexamen i teologi eller motsvarande samt minst 60 hp kurser på avancerad nivå. Inom dessa 60 hp på avancerad nivå krävs en metodkurs eller motsvarande inom teologi (7,5 hp), dessutom minst 30 hp inom systematisk teologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning inom ämnesinriktningen systematisk teologi (dogmatik, teologisk etik eller religionsfilosofi). Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår även att opponera på annan uppsats, alternativt annat likvärdigt arbete.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande uppvisa följande:Kunskap och förståelse

 • redogöra för metodologiska och teoretiska frågor som rör forskning och uppsatsskrivande inom systematisk teologi
 • analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur (och i förekommande fall klassiska källor) relevant för uppsatsen inom valt forskningsområde.

Färdighet och förmåga

 • självständigt urskilja och formulera frågeställningar om ett relevant forskningsområde, som grund för en vetenskaplig uppsats.
 • självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
 • självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
 • skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat analysspråk.
 • försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
 • genomföra en konstruktiv opposition på en medstudents arbete
 • aktivt delta i vetenskaplig diskussion på avancerad nivå.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

 • kunna självständigt värdera forskningsmaterial, sätta in det vetenskapligt sammanhang och diskutera det med hänsyn taget till relevant tidigare forskning.
 • Konstruktivt arbeta med och kritiskt förhålla sig till egna resultat och slutsatser.
 • när det är relevant för uppsatsens slutsatser kunna visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle
 • identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom inlämning och försvar av en uppsats som omfattar 100 000 – 180 000 tecken inklusive blanksteg. Examinationen omfattar även en opposition på en annan studerandes uppsats. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-12-02

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar, Uppsala: Johannelund 2022

Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/05/ST0504-Masteruppsats-i-systematisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner