EG0201 Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna

Kurskod

EG0201

Kursbenämning

Introduktion till Gamla testamentet, del 1: Moseböckerna och de historiska böckerna

Kursbenämning (engelska)

Introduction to the Old Testament, part 1: From Genesis to Esther

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • översiktligt redogöra för innehåll i Mosesböckerna och Gamla testamentets historiska böcker,
  • översiktligt beskriva de historiska, geografiska, kulturella och religiösa förhållandena i Gamla testamentets omvärld.
  • visa medvetenhet om Gamla testamentets roll i samhälle och kyrka.

Färdighet och förmåga

  • ge en analys av likheter och skillnader mellan innehåll och teologi i Moseböckerna och Gamla testamentets historiska böcker,
  • redogöra för och utvärdera olika teorier runt sammansättning och redaktion av Moseböckerna och Gamla testamentets historiska böcker,
  • tillämpa grundläggande principer för exegetisk metod av Gamla testamentets texter.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktuell vetenskaplig forskning.

visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar av Gamla testamentets texter.

Examination

Salsskrivning och skriftliga uppgifter

Lärare

Sophia Tranefeldt

Kursplanen fastställd

2022-06-12

Kurslitteratur

Gamla testamentet med noter och karta, Sv 2000 eller SFB 2015 (ca 450 s)
Gorman, Michael J. Elements of Biblical Exegesis: A Basic Guide for Students
and Ministers, rev. uppl. Peabody: Hendrickson, 2010. (135 s)
Andersson, Greger; Boström Lennart; Eriksson LarsOlov; Viberg, Åke.
Berättarna: En guide till Gamla Testamentets historiska böcker,
Stockholm: Libris, 2006 (361 s)
Artiklar:
Nadar, Sarojini. “A South African Indian Womanist Reading of the Character
of Ruth” i Other Ways of Reading: African Women and the Bible, red.
Musa W. Dube. Atlanta: Society of Biblical Literature, 2001 (14 s). PDF
på Moodle.

= ca 1000 sidor

Ytterligare litteratur kan tillkomma enligt lärares anvisning.
Referenslitteratur
Collins, John J. Introduction to the Hebrew Bible (third edition), Minneapolis:
Fortress Press (2018)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-EG0201-Introduktion-till-Gamla-testamentet-del-1_-Mosebockerna-och-de-historiska-bockerna.pdf

Äldre kursplaner