EN0161 Nytestamentlig teologi om Anden, församlingen och mission

Kurskod

EN0161

Kursbenämning

Nytestamentlig teologi om Anden, församlingen och mission

Kursbenämning (engelska)

Pneumatology, Ecclesiology, and Missiology in the New Testament

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen syftar till att den studerande ska orientera sig i grundläggande kunskaper i tre av Nya testamentets centrala tema: pneumatologi, ecklesiologi och missiologi.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna

  • beskriva grundläggande aspekter av ett hermeneutiskt reflekterat förhållningssätt till Bibeln
  • visa förståelse för centrala aspekter av pneumatologi, ecklesiologi och missiologi i de nytestamentliga texterna
  • visa förståelse för mångfalden, likheter och spänningar i Nya testamentets olika förståelser av dessa temata
  • diskutera hur pneumatologi, ecklesiologi och missiologi förhåller sig till varandra enligt de nytestamentliga författarna

Moment

a) Hermeneutiska förhållningssätt till Bibelns skrifter och innehåll
b) Aspekter av Nya testamentets församlingssyn
c) Aspekter av Nya testamentets pneumatologi
d) Aspekter av Nya testamentets syn på mission
e) Mångfald och enhet i Nya testamentets olika förståelser av dessa temata
f) Relationen mellan pneumatologi, ecklesiologi och missiologi i Nya testamentet

Examination

Kursarbete redovisas genom skriftliga inlämningsuppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2020-11-23

Kurslitteratur

Bibeln i valfri översättning med noter och kartor.
Bauckham, Richard. Bible and Mission: Christian Witness in a Postmodern World. Grand Rapids: Baker Academic, 2004. (120 s)
Brown, Jeannine K. Scripture as Communication: Introducing Biblical Hermeneutics. Grand Rapids: Baker Academic, 2007. Kap 1-2, s 19-56. (37 s)
Burke, Trevor J. och Keith Warrington, red. A Biblical Theology of the Holy Spirit. Eugene, Ore.: Cascade, 2014. (300 s) 220.6
Grindheim, Sigurd. Living in the Kingdom of God: A Biblical Theology for the Life of the Church. Grand Rapids: Baker Academic, 2018. (180 s)
Johnson, E. Elizabeth. Ecclesiology in the New Testament. Nashville: Abingdon, 2019. (130 s)
Malherbe, Abraham J. “Housechurches and Their Problems”, s 60-91 i Social Aspects of Early Christianity. 2:e uppl. Minneapolis: Fortress,
1983. (30 s)
Wright, Christopher. The Mission of God’s People: A Biblical Theology of the Church’s Mission. Grand Rapids: Zondervan, 2010. (200 s i urval)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN0161-Nytestamentlig-teologi-om-Anden-forsamlingen-och-mission.pdf

Äldre kursplaner