EN0201 Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna

Kurskod

EN0201

Kursbenämning

Introduktion till Nya testamentet, del 1: Evangelierna och Apostlagärningarna

Kursbenämning (engelska)

Introduction to the New Testament, part 1: The Gospels and Acts

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Innehåll
Med förankring i aktuell forskning syftar den här kursen till att ge grundläg-gande kunskaper om Nya testamentets historiska och kulturella kontext, samt om evangeliernas och Apostlagärningarnas innehåll och teologiska ka-raktär. Utöver det ger kursen introducerande färdigheter i exegetisk metod.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
Kunskap och förståelse
• översiktligt redogöra för evangeliernas och Apostlagärningarnas innehåll.
• uppvisa förståelse av isagogiska frågor.
• översiktligt beskriva de historiska, kulturella och religiösa förhållandena i Nya testamentets omvärld.
Färdighet och förmåga
• ge en analys av likheter och skillnader mellan de fyra kanoniska evangeli-ernas innehåll och teologi.
• redogöra för och utvärdera olika teorier runt det litterära förhållandet mellan de fyra kanoniska evangelierna.
• tillämpa grundläggande principer för exegetisk metod på nytestamentlig text på svenska.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa förmåga att integrera läsning och tolkning av antika texter med aktu-ell vetenskaplig forskning.
• visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextuali-seringar av nytestamentliga texter.
• Visa förmåga att använda biblioteksresurser till att införskaffa relevant kunskap.

Examination

Salskrivning och skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2016-05-31

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
• Bibeln på svenska med noter och kartor i valfri översättning (175 s)
• Dunn, James D. G. Jesus According to the New Testament. Grand Rapids: Eerdmans, 2019. S 1-97 (97 s)
• Powell, Mark Allan. Introducing the New Testament: A Historical, Literary, and Theological Survey, 2 uppl. Grand Rapids: Baker Academic, 2018. S 17-229 (212 s)
• Wright, Tom. Jesus helt enkelt: en ny bild av vem han var, vad han gjorde och hur det förändrar allt. Örebro: Libris, 2011. (310 s)
• Kompendium: ca 100 sidor i urval av läraren

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-EN0201-Introduktion-till-Nya-testamentet-del-1_-Evangelierna-och-Apostlagarningarna.pdf

Äldre kursplaner