EN0205 Introduktion till nytestamentlig grekiska

Kurskod

EN0205

Kursbenämning

Introduktion till nytestamentlig grekiska

Kursbenämning (engelska)

Introduction to New Testament Greek

Kursens poäng

15 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursens syftar till att ge grundläggande kunskaper i den nytestamentliga grekiskans ordförråd, formlära och syntax samt kunskaper i översättningsproblematik. Målet är att studenten, efter avslutad kurs, ska ha verktyg till att kunna att studera och tolka Nya testamentet på grundspråket, samt att kunna läsa och översätta kortare texter på nytestamentlig grekiska.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • översätta samtliga grekiska ord som används minst 50 gånger i Nya
    testamentet.
  • uppvisa tillfredställande kunskaper om koinégrekiskans formlära
    och syntax.

Färdighet och förmåga

  • med hjälp av lexikon och grammatik läsa och översätta enkla texter
    i Nya testamentet på grundspråket.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • visa förståelse för bibelöversättningens problematik.

 

Examination

Aktivt deltagande i undervisningen, salskrivning och skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-02-23

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Kurslitteratur:

Mounce, William D. Basics of Biblical Greek Grammar. 4:e uppl.
Grand Rapids: Zondervan, 2019. 9780310537434. (509 s)

Mounce, William D. Basics of Biblical Greek: Workbook. 4:e uppl.
Grand Rapids, Zondervan, 2019. 9780310537472 (227 s)

Heikel, Ivar och Anton Fridrichsen. Grekisk-svensk ordbok till Nya testamentet och de apostoliska fäderna. Uppsala: Bibelsällskapet, 2013. 9789197972444

Ytterligare hjälpmedel (ej nödvändiga):

Mounce, William D. Biblical Greek Laminated Sheet. Grand Rapids: Zondervan, 2005. 9780310262947

Mounce, William D. Basics of Biblical Greek Vocabulary Cards. 2 ed.
Grand Rapids: Zondervan, 2019. 9780310598763

Referenslitteratur:

Novum Testamentum Graece. 28:e uppl. E. Nestle m.fl. red. Stuttgart:
Deutsche Bibelgesellschaft, 2012. 9781619700307

Blomqvist Jerker och P.O. Jastrup. Grekisk grammatik. Köpenhamn:
Akademisk forlag, 2007. 9788750034797

Nässelqvist, Dan. Nytestamentlig grekiska: en introduktion. Lund:
Studentlitteratur, 2014. 9789144080505

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-EN0205-Introduktion-till-nytestamentlig-grekiska.pdf

Äldre kursplaner