EN0302 Judendomen under andra templets tid

Kurskod

EN0302

Kursbenämning

Judendomen under andra templets tid

Kursbenämning (engelska)

Judaism in the Time of the Second Temple

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen syftar till att orientera studenten i de källor som ger kunskap omjudendomen under det andra templets tid med fokus på tiden för Nyatestamentets tillkomst. Genom läsning av såväl primärkällor som aktuellforskning ges studenten inblick i och kunskap om den kulturella och historiskakontext ur vilken den tidiga Jesusrörelsen växte fram. Primärkällor sombehandlas innefattar Gamla testamentets apokryfer och pseudepigrafer, Josefus,Filon och Qumranlitteraturen.

Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
Redogöra för det judiska folkets politiska och kulturella utveckling under detandra templets tid (ca 515 fvt. – 70 vt)
Redogöra för och kritiskt jämföra innehållet i centrala judiska texter från dennatid.
Ge en beskrivning av den judiska kontext ur vilken den tidiga Jesusrörelsen ochde nytestamentliga skrifterna växte fram.

Färdighet och förmåga
I dialog med aktuell forskning analysera relationen mellan den tidigaJesusrörelsen och den judiska kontext ur vilken den växte fram.
I dialog med aktuell forskning analysera och diskutera relationen mellan Nyatestamentets skrifter och annan samtida judisk litteratur.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
Reflektera runt och värdera olika sätt att förhålla sig till relationen mellankristendomen och dess judiska bakgrund.
Visa förmåga att göra relevanta kulturella och historiska kontextualiseringar avantika judiska texter.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier,hemskrivningar och/eller muntlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-12-19

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Cohen, Shaye. From the Maccabees to the Mishnah, 3 ed. Louisville: John Knox, 2014. (258 s)
  • Skarsaune, Oskar. In the Shadow of the Temple: Jewish Influences on EarlyChristianity. Downers Grove: IVP Academic, 2002. (ca 300 s i urval)
  • Vanderkam, James C. An Introduction to Early Judaism. Grand Rapids: Eerdmans 2001. (217 s)
  • Kompendium, ca 100 s.

Primärkällor:

  • Winninge, M. (red.). Dödahavsrullarna. Uppsala: Bibelakademiförlaget, 2017. Sid 26-61, 133-140(Damaskusrullen, 4QMMT mm, 47 s)I valfri översättning:
  • Josefus, Contra Apionem (ca 45 s).
  • Filon, Legatio ad Gaium (ca 33 s)
  • 1 Mackabeerboken (ca 34 s)
  • Aristeasbrevet (ca 28 s)

Totalt, antal sidor: 1062

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN0302-Judendomen-under-andra-templets-tid.pdf

Äldre kursplaner