EN0309 Johannesevangeliets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0309

Kursbenämning

Johannesevangeliets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek Exegesis of the Gospel of John

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

22,5 hp exegetisk teologi, varav 15 hp nytestamentlig grekiska.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge färdighet i att tolka Johannesevangeliet med särskild
uppmärksamhet på teologiska frågor som texten väcker. Utöver det ges studenten
tillfälle att reflektera hermeneutiskt utifrån olika perspektiv, orientering om aktuell
forskning i Johannesevangeliet, samt ökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska
och interpretera evangelietext med metodologisk självständighet.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• läsa och översätta Johannesevangeliets grundtext med hjälpmedel
• förklara och problematisera huvuddragen i Johannesevangeliets teologi
Färdighet och förmåga
• självständigt analysera Johannesevangeliet på ett metodologiskt medvetet
sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera olika tolkningsalternativ
• relatera sina analyser till aktuell forskning i Johannesevangeliet

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, hemskriv- ningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-11

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
• Novum Testamentum Graece. E Nestle et al., utg. Stuttgart: Deutsche
Bibelgesellschaft, 28, 2012.
• Brant, Jo-Ann A. John. Paideia Commentaries on the New Testament.
Grand Rapids: Baker Academic, 2011. (300 s)
• Rainbow, Paul A. Johannine Theology: The Gospel, the Epistles and the
Apocalypse. Downers Grove: IVP Academic, 2014. (400 s)
Kompendium ca 100 s.
Referenslitteratur:
• Blomberg, Craig L. A Handbook of New Testament Exegesis. Grand
Rapids: Baker Academic, 2010.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN-309-Johannesevangeliets-exegetik-2023-1.pdf

Äldre kursplaner