EN0313 Lukasevangeliets teologi

Kurskod

EN0313

Kursbenämning

Lukasevangeliets teologi

Kursbenämning (engelska)

The Theology of the Gospel of Luke

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap varav minst 15 hp exegetisk teologi

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att ge fördjupade kunskaper om Lukasevangeliets innehåll och teologiska profil. Vad är Lukasevangeliets syfte, vilken är dess målgrupp och hur ser dess bidrag ut till den nytestamentliga teologin? Kursen orienterar studenten i aktuell forskning inom lukansk teologi och liknelseteologi, samt i aktuella tolkningsmetoder och läsmodeller kopplade till Lukasevangeliet.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse:
Redogöra för och uppvisa fördjupade kunskaper om de viktigaste särdragen i
Lukasevangeliets teologi.
Redogöra för aktuella frågor inom Lukasforskningen.

Färdighet och förmåga:
I dialog med aktuell forskning analysera särdragen i lukansk teologi och relatera dem till övrig nytestamentlig teologi.
Visa förmåga att använda olika tolkningsmetoder och läsmodeller i arbetet
med evangelietexten.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
Visa förmåga att göra relevanta kontextualiseringar samt att förhålla sig till
hermeneutiska frågor i mötet med evangelietexten.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, hemskrivningar och/eller tentamen.

Lärare

David Nyström

Kursplanen fastställd

2023-02-01

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Bartholomew, C., J. B. Green., A. C. Thiselton. Reading Luke: Interpretation, Reflection, Formation. Grand Rapids: Zondervan, 2005. (451 s)
  • Green, J. B.. The Theology of the Gospel of Luke. New Testament Theology. Cambridge: CUP, 1995. (155 s)
  • Reid, Barbara E. Choosing the Better Part? Women in the Gospel of Luke. Collegeville, MN: Liturgical Press, 1996 (260 s)
  • Rowe, Kavin C. Early Narrative Christology: The Lord in the Gospel of Luke. Grand Rapids: Baker Academic, 2009. (290 s)
  • Kompendium ca 70 sTotal antal sidor ca 1226 s

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner