EN0319 Galaterbrevets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0319

Kursbenämning

Galaterbrevets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek exegesis of Galatians

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

22,5 hp exegetisk teologi, varav 15 hp nytestamentlig grekiska

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge färdighet i att tolka Galaterbrevet med särskild uppmärk-
samhet på teologiska och hermeneutiska frågor som brevet väcker. Vidare syftar

kursen till att ge studenten ökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska, samt att

förvärva fördjupade kunskaper i språklig exegetisk metod och orientering om ak-
tuell forskning.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
• läsa och översätta Galaterbrevets grundtext med hjälpmedel
• förklara och problematisera huvuddragen i Galaterbrevets teologi
Färdighet och förmåga
• självständigt analysera Galaterbrevet på ett metodologiskt medvetet
sätt
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• värdera olika tolkningsalternativ
• relatera sina analyser till aktuell forskning i Galaterbrevet

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, hemskriv- ningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-11

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

• Novum Testamentum Graece. E Nestle m fl., utg. Stuttgart: Deutsche Bibelgesell-
schaft, 282012.

• Dunn, J. D. G. The Theology of Paul’s Letter to the Galatians. New Testament The-
ology. Cambridge: Cambridge University Press, 1993.

• Eastman, Susan Grove. Recovering Paul’s Mother Tongue: Language and Theology in
Galatians. Grand Rapids: Eerdmans, 2007.

• Gupta, Nijay K. och Jonah M. Sandford. Intermediate Biblical Greek Reader: Gala-
tians and Related Texts. Newberg, George Fox University, 2008. (E-version kan lad-
das ner gratis: https://digitalcommons.georgefox.edu/pennington_epress/2/)

• Gärtner, Bertil. Galaterbrevet. KNT 9. Stockholm: EFS, 1998 eller Moo,
Douglas J. Galatians. BECNT. Grand Rapids: Baker Academic, 2013.
• Kompendium:
o Barclay, J. M. G. “Mirror-Reading a Polemical Letter: Galatians as a Test
Case”. Journal for the Study of the New Testament 31 (1987): 73-93.
o Hagner, Donald A. “Galatians”. S 436-452 i The New Testament: A Historical
and Theological Introduction. Grand Rapids: Baker Academic, 2012.
o Luther, Martin. “Death to the Law”. S 379-390 i The Writings of St. Paul.
Red Wayne A Meeks. New York: Norton, 22007.
o Stubbs, David. “The Shape of Soteriology and the Pistis Christou Debate.”
Scottish Journal of Theology 61 (2008): 137-57.
o Thiselton, Anthony C. ”Justification and the Law.” S 92-100 i The Living
Paul: An Introduction to the Apostle and His Thought. London: SPCK,
2009.
• 300 sidor i urval från följande titlar:
Bachmann, Michael. Anti-Judaism in Galatians? Exegetical Studies on a Polemical Letter
and on Paul’s Theology. Translated by Robert L. Brawley. Cambridge, UK, and
Grand Rapids, MI: Eerdmans, 2008.
Barclay, J. M. G. Obeying the Truth: A Study of Paul’s Ethics in Galatians. Edinburgh:
T&T Clark, 1988.
Barrett, C. K. Freedom and Obligation: A Study of the Epistle to the Galatians. London:
SPCK, 1985.
Berchman, Robert M. “Galatians (1:1–5): Paul and Greco-Roman Rhetoric.”
In Judaic and Christian Interpretation of Texts: Context and Contexts. Edited by Jacob
Neusner and Ernest S. Frerichs, 1–15. Lanham, MD: University Press of
America, 1987.
Betz, H. D. Galatians. Hermeneia. Philadelphia: Fortress, 1979.
Boer, Martinus C. de. Galatians. New Testament Library. Louisville: WJK, 2011.
Bruce, F. F. The Epistle of Paul to the Galatians: A Commentary on the Greek Text.
NIGTC. Exeter: Paternoster, 1982.
Dunn, James D. G. The Epistle to the Galatians. BNTC. London: Black, 1993.
Esler, Philip. Galatians. New Testament Readings. London: Routledge, 1998.
Fee, Gordon D. Galatians. Pentecostal Commentary. Dorset, UK: Deo, 2007.
Galatians, Ephesians. Reformation Commentary on Scripture 10. Red. Gerald L.
Bray. Downers Grove: IVP, 2011.
Gaventa, Beverly. Our Mother Saint Paul. Louisville: WJK, 2007.
Hays, Richard B. The Faith of Jesus Christ: The Narrative Substructure of Galatians 3:1-
4:11. Biblical Resource Series. Grand Rapids: Eerdmans, 22002.

Hays, Richard B. “Galatians.” S 181-348 i New Interpreter’s Bible 11. Nashville: Ab-
ingdon, 2000.

Hardin, Justin K. Galatians and the Imperial Cult: A Critical Analysis of the First-Century
Social Context of Paul’s Letter. Tübingen, Germany: Mohr Siebeck, 2008.

Kahl, Brigitte. “Gender Trouble in Galatia? Paul and the Rethinking of Differ-
ence.” In Is There a Future for Feminist Theology? Edited by Deborah F. Sawyer

and Diane M. Collier, 57–73. Sheffield, UK: Sheffield Academic Press, 1999.
Kern, P. H. Rhetoric and Galatians. SNTSMS 101. Cambridge University Press,
1998.
Longenecker, Richard. Galatians. WBC 41. Dallas: Word, 1990.
Martyn, J. L. Galatians. Anchor Bible 33A. New York: Doubleday, 1997.
Matera, Frank J. Galatians. Sacra Pagina 9. Liturgical Press, 2007.
Nanos, Mark D. The Galatians Debate: Contemporary Issues in Rhetorical and Historical
Interpretation. Peabody: Hendrickson, 2002.

Nanos, Mark D. The Irony of Galatians: Paul’s Letter in First-Century Context. Minne-
apolis: Fortress, 2002

Ngewa, Samuel. Galatians. Africa Bible Commentary Series. Hippo Books, 2010.
Riches, John. Galatians through the Centuries. Blackwell Bible Commentary. Wiley
Blackwell, 2008.
Ryken, Philip Graham. Galatians. Reformed Expository Commentary. P&R, 2005.
Schreiner, Thomas R. Galatians. Zondervan Exegetical Commentary on the New
Testament. Grand Rapids: Zondervan, 2010.
Silva, Moisés. Interpreting Galatians: Explorations in Exegetical Method. Grand Rapids:
Baker, 22001.

Tarazi, Paul Nadim. Galatians: A Commentary. Orthodox Biblical Studies. St Vladi-
mir’s Seminary Press, 1994.

Witherington, B. Grace in Galatia: A Commentary on St Paul’s Letter to the Galatians.
Grand Rapids: Eerdmans, 1998.
Annan litteratur kan väljas i samråd med examinatorn.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EN-319-Galaterbrevets-exegetik-2023.pdf

Äldre kursplaner