EN0417 Första Korinthierbrevets exegetik med grekiska

Kurskod

EN0417

Kursbenämning

Första Korinthierbrevets exegetik med grekiska

Kursbenämning (engelska)

Greek Exegesis of First Corinthians

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi, varav minst 30 hp exegetisk teologi, inklusive 15 hpnytestamentlig grekiska, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll

Syfte

Kursen syftar till att kritiskt undersöka Första Korinithierbrevet med särskilduppmärksamhet på teologiska och hermeneutiska frågor som brevet väcker, att geökad förmåga att läsa nytestamentlig grekiska, samt att ge fördjupade kunskaper ispråklig exegetisk metod och orientering om aktuell forskning.

Kursinnehåll / Moment

  • läsning av Första Korinthierbrevet på grekiska.
  • analys av brevets argumentation och teologi.
  • studium av brevets tolkning i aktuell vetenskaplig forskning.

Förväntat studieresultat

Efter avslutad kurs skall den studerande:

  • kunna självständigt läsa och tolka huvudinnehållet i FörstaKorinthierbrevets grundtext.
  • med hermeneutisk medvetenhet kunna interpretera FörstaKorinthierbrevets text.
  • vara orienterad om aktuell forskning i Första Korinthierbrevet.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, seminarier, hemskrivningar och/eller muntlig eller skriftlig tentamen.

Lärare

Kursplanen fastställd

2020-10-26

Kurslitteratur

Novum Testamentum Graece. E Nestle m fl., utg. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 28 2012. (25
s grekisk text, motsv. 125 s svensk/engelsk)
Fee, Gordon D. The First Epistle to the Corinthians. New International Commentary on the New
Testament. Revd uppl. Grand Rapids: Eerdmans, 2014. (700 s i urval)
Furnish, Victor. The Theology of 1 Corinthians. New Testament Theology. Cambridge: Cambridge
University Press, 1999. (170 s)
Kovacs, Judith. 1 Corinthians: Interpreted by Early Christian Medieval
Commentators. Grand Rapids: Eerdmans 2019. (370 s)
Kompendium, ca 200 sidor.
Referenslitteratur:
Dictionary of Paul and His Letters. Red G. F. Hawthorne m fl. Leicester: IVP, 1993.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/06/Plan-EN0417-Forsta-Korinthierbrevets-exegetik-med-grekiska.pdf

Äldre kursplaner