ES0201 Introduktion till hermeneutik

Kurskod

ES0201

Kursbenämning

Introduktion till hermeneutik

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Hermeneutics

Kursens poäng

2,5

Kursens nivå

Grundnivå, fortsättningskurs

Förkunskapskrav

A-kursen (30 hp) och 15 hp exegetik

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att (1) bearbeta och kritiskt reflektera över hermeneutikens principer och praxis och (2) börja integrera diskussioner om bibeltexternas ka-raktär, dynamiken i tolkningsförfarande och läsarens roll i sökande efter mening.

Förväntat studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• demonstrera en grundläggande förståelse för några viktiga begreppsmässiga problem inom hermeneutik vad gäller bibeltolkning
• identifiera olika hermeneutiska tillvägagångssätt
• identifiera och kritiskt hantera sina egna antaganden om textens mening
• förklara hermeneutiska fördelar med ett sammanhang för bibeltolkning som speglar en interkulturell mångfald.

Examination

Muntlig examination, alternativt skriftliga uppgifter med förberett aktivt delta-gande vid seminarier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-10

Kurslitteratur

Brown, Jeannine K. Introducing Biblical Hermeneutics: Scripture as Communication. Grand Rapids: Baker Academic, 2007. (274 s)
Luther, Martin. ”Vad skall en Kristen använda Moses till?” S 11–23 i Genom tron allena, red K O Nilsson, övers. I Hellström. Stockholm: EFS, 1967. (13 s)
Mbuvi, Andrew. ”African Biblical Studies: An Introduction to an Emerging Disci-pline”. Currents in Biblical Research 15 (2017): 149–178. (29 s)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/ES-201-Intro-till-hermeneutik-25-hp-2023.pdf

Äldre kursplaner