ET0304 Kandidatuppsats i exegetik

Kurskod

ET0304

Kursbenämning

Kandidatuppsats i exegetik

Kursbenämning (engelska)

Bachelor's Thesis in Biblical Studies

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller motsvarande, varav minst 15 hp inom exegetisk teologi

Kursbeskrivning

Innehåll:
Genom utarbetandet av en akademisk uppsats, samt opponera på en annan sådan uppsats, ska den studerande få möjlighet att vetenskapligt bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt tema och argumentera för relevanta slutsatser.
Förväntat studieresultat:

Förväntat studieresultat: 

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
-självständighet ringa in och bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt
problem,
-självständighet bestämma metod och genomföra en vetenskaplig analys av
valt problem,
-med akribi presentera resultaten i en vetenskaplig uppsats,
opponera på en annans uppsats och därvid visa på förmåga att kritiskt
bedöma metodval, analys och litteratur.

a) Den vetenskapliga uppsatsens metod.
b) Litteratursökning och uppsatsskrivande.
c) Framläggande av och opposition på uppsats.

Examination

Försvarande av och opposition på uppsats som omfattar 50 000—75 000 tecken inkl blanksteg, samt aktivt deltagande vid seminarier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-11-27

Kurslitteratur

Moment a – c
Johannelunds PM ”Uppsatsskrivande och opponerande”, 2018. (28 s)
Moment a
Jensen, Michael P. How to Write a Theology Essay. Latimer Briefing 11. London:
Latimer Trust, 2012. (78 s)
Yaghjian, Lucretia B. Writing Theology Well: A Rhetoric for Theological and
Biblical Writers. New York: Continuum, 2008. S 85-110 (25 s)
Moment b
Weston, Anthony. A Rulebook for Arguments. 4:e uppl. Indianapolis: Hackett,
2009. (88 s)
Litteratur för uppsatsen väljs i samråd med examinator.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/EG-EN-ET-304-Kanduppsats-exegetik-utan-sprak-2022.pdf

Äldre kursplaner