ET0305 Kandidatuppsats i exegetik, språklig variant

Kurskod

ET0305

Kursbenämning

Kandidatuppsats i exegetik, språklig variant

Kursbenämning (engelska)

Bachelor's Thesis in Biblical Studies with Hebrew or Greek

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Religionsvetenskap A (30 hp) och grundkurs i teologi (30 hp). Därutöver minst 60 hp, varav minst 15 hp är en introduktion till till grekiska eller hebreiska.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Genom utarbetandet av en akademisk uppsats, samt opponera på en
annan sådan uppsats, ska den studerande få möjlighet att vetenskapligt
bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt tema utifrån den grekiska
eller hebreiska texten och argumentera för relevanta slutsatser.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna
 självständigt ringa in och bearbeta ett exegetiskt eller bibelteologiskt
problem,
 självständigt bestämma metod och genomföra en vetenskaplig analys
av valt problem,
 med akribi presentera resultaten i en vetenskaplig uppsats,
 opponera på en annans uppsats och därvid visa på förmåga att kritiskt
bedöma metodval, analys och litteratur.

Examination

Försvarande av och opposition på uppsats som omfattar 50 000—75 000 tecken inkl blanksteg, samt aktivt deltagande vid seminarier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-11-27

Kurslitteratur

Moment a) – c)

Johannelunds PM ”Uppsatsskrivande och opponerande”, 2018. (28 s)
Moment a)
Jensen, Michael P. How to Write a Theology Essay. Latimer Briefing 11.
London: Latimer Trust, 2012. (78 s)
Yaghjian, Lucretia B. Writing Theology Well: A Rhetoric for Theological and
Biblical Writers. New York: Continuum, 2008. S 85-110 (25 s)
Moment b)
Weston, Anthony. A Rulebook for Arguments. 4:e uppl. Indianapolis:
Hackett, 2009. (88 s)
Litteratur för uppsatsen väljs i samråd med examinator utifrån valt ämne.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner