ET0424 Litteraturseminarium i exegetisk teologi

Kurskod

ET0424

Kursbenämning

Litteraturseminarium i exegetisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Literature Seminar in Exegetical Theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

135 hp i teologi, varav minst 45 hp exegetisk teologi inkl ET0421 och ET0422. Språkkrav kan tillkomma, beroende på inriktning.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen syftar till att fördjupa kunskapen inom något ämnesområde i exegetisk teologi. Litteratur och ämnesområdets avgränsning väljs i samråd med handledare.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:

Kunskap och förståelse
• kunna (vid språklig inriktning utifrån grundtexten) tolka och analysera bibeltext på ett teoretiskt och metodologiskt medvetet sätt
• uppvisa fördjupade sakkunskaper inom ett valt ämnesområde
• uppvisa en god kännedom om olika forskningstraditioner och perspektiv

Färdighet och förmåga
• kunna analysera, tolka och utvärdera akademisk litteratur inom ett valt ämnesområde
• uppvisa förmåga att självständigt, självkritiskt och konstruktivt formulera relevanta frågor i förhållande till ämnesområdet
• uppvisa förmåga att i skrift och tal kommunicera om det valda området på såväl akademisk som icke-akademisk nivå.
• kunna genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
• konstruktivt kunna arbeta med och kritiskt förhålla sig till egna resultat och slutsatser.
• kunna visa förmåga att värdera konsekvenser av teologiska och exegetiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle.
• kunna identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.
Självstudier samt regelbundna seminarier och/eller handledning på individ- eller gruppnivå.
Väl godkänd (VG), Godkänd (G), Underkänd (U)
För betyget godkänd krävs att den studerande kan:
● uppvisa god Kunskap och förståelse, Färdighet och förmåga och god Värderingsförmåga och förhållningssätt enligt förväntade studieresultat.

För betyget väl godkänd krävs dessutom att den studerande kan:
● uppvisa mycket god Kunskap och förståelse, och mycket god Färdighet och förmåga och Värderingsförmåga och förhållningssätt enligt förväntade studieresultat.

Examination

Examination sker genom regelbundna redovisningar (muntliga och/eller skriftliga) för handledare och/eller vid gemensamma seminarier. En större, skriftlig slutinlämning kan tillkomma. Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Lärare

Kursplanen fastställd

2023-02-01

Kurslitteratur

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/03/ET0424-Tutorial-i-exegetisk-teologi-2023.docx

Äldre kursplaner