ES0202 Introduktion till genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv

Kurskod

ES0202

Kursbenämning

Introduktion till genus och jämställdhet i teologiskt perspektiv

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Gender and Gender Equality in Theological Perspective

Kursens poäng

2,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Exegetisk teologi 7,5 hp och systematisk teologi 7,5 hp eller motsvarande inom de nämndaområdena.

Kursbeskrivning

 

Innehåll

Syfte:

Kursen syftar till att ge orientering om några teologiska perspektiv, främst exegetiska ochsystematisk-teologiska, på genus och jämställdhet.Studenten ges möjlighet att i mötet med litteraturen själv kritiskt reflektera över olika vägvalsamt träna förmågan att formulera och argumentera för egna ställningstaganden.

Moment:

a) Genus och jämställdhet från exegetiskt perspektiv.b) Genus och jämställdhet från systematisk-teologiskt perspektiv.c) Utveckla ett eget underbyggt ställningstagande.

Förväntat studieresultat

Studenten förväntas
visa förmåga att kunna redogöra för, analysera och kritiskt värderaolika syn på genus och jämställdhet;
kunna visa och diskutera eventuella samband mellan exegetiska och systematisk-teologiskaperspektiv på genus och jämställdhet
kunna på ett koherent sätt i dialog med litteraturen argumentera för ett egetställningstagande i några frågor rörande genus och jämställdhet.

Undervisnings- och arbetsformer
Föreläsningar, seminarier, handledning.

Examination

Skriftliga uppgifter och förberett aktivt deltagande vid seminarier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-08-31

Kurslitteratur

 

Moment a:Westfall, Cynthia Long, Paul and Gender: Reclaiming the Apostle’sVision for Men and Women in Christ. Grand Rapids: Baker Academic,2016 (7-142, 177-278 = 238 s).

Moment b:Matthews, Alice, Gender Roles and the People of God: Rethinking WhatWe Were Taught About Men and Women in the Church. Grand Rapids:Zondervan, 2017 (17-97, 130-237 = 188 s).

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2023/09/Introduktion-till-genus-och-jamstalldhet-i-teologiskt-perspektiv-_-25-hp-_-ES0202.pdf

Äldre kursplaner