HK0102 Kyrkohistoria – en introduktion

Kurskod

HK0102

Kursbenämning

Kyrkohistoria – en introduktion

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Church History

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och samhällskunskap.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för kristendomens historia från antiken till idag samt svensk kyrkohistoria ca 800–1700 e Kr. Fokus ligger på de kristna kvinnor och män i kyrkans historia och den inre dynamik och yttre kontext som format olika kyrkors och samfunds historiska särdrag i Europa och Nordamerika.

Moment

a) En översikt av kyrkans historia från antiken till idag med fokus på Europa och Nordamerika.
b) En översikt av Sveriges kyrkohistoria ca 800-1700

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • identifiera och förklara utvecklingslinjer i kristendomens utveckling (manliga och kvinnliga nyckelgestalter, teologisk och konfessionell utveckling, geografisk utbredning, samspel med samhället, strukturell organisation, gudstjänstliv, kyrkoarkitektur och kulturliv) i sitt sammanhang.

Färdighet och förmåga

  • identifiera och förklara utvecklingslinjer i internationell kyrkohistoria ca 0-2000 och den svenska kyrkohistorien ca 800-1700 e Kr. i sitt sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • göra en viss bedömning av historiskt källmaterial.

 

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. Kan preciseras vid behov. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-04

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart

Moment a)

Shelley, Bruce. Church History in Plain Language. 4:e uppl. Grand Rapids: Zondervan, 2013 (ca 400 s) eller

Hill, Jonathan & Per Beskow: Den kristna kyrkans historia. Örebro: Libris 2009. (ca 400 sidor läses)

Martling, Carl Henrik: Kyrkligt Documentarium: kyrkans historia i dokument, Skellefteå: Artos 2007. (i urval)

Övrigt textmaterial för seminarieövningar ca 30 sidor.

En fördjupande monografi över en kvinnlig gestalt i kyrkohistorien utifrån särskild litteraturlista, ca 200 s. (Förslag på litteratur erhålles av läraren)

 

Moment b)

Berntson, Martin, Bertil Nilsson och Cecilia Wejryd. Kyrka i Sverige. Skellefteå: Artos, 2012. (ss 13-199)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HK0102-Kyrkohistoria_-en-introduktion.pdf

Äldre kursplaner