HL0353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Kurskod

HL0353

Kursbenämning

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Leadership and Congregational development

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge fördjupade teologiska och teoretiska perspektiv på ledarskap och församlingsutveckling, samt analys av frågeställningar och praktiska tillämpningar relevanta för ledarskaps- och organisationsutveckling i församling och kyrka.

Förväntat studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
visa förmåga att beskriva och analysera olika teologiska och teoretiska perspektiv och modeller för ledarskap och församlingsutveckling.

Färdighet och förmåga
använda kursens teorier in i ett lokalt sammanhang och kritiskt utvärdera dessa.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
värdera och förhålla sig till olika ledarskaps- och församlingsutvecklingsteorier och -strategier.

Examination

Salsskrivning, inlämningsuppgifter, samt examinerande seminarium.

Lärare

Mattias Neve

Kursplanen fastställd

2023-12-05

Kurslitteratur

Beeley, Christopher A. “Theology and Pastoral Leadership”, Anglican Theological Review 91:1 (2009): 11-30. (20 s.)

Bekker, Corné J. “Towards a Theoretical Model of Christian Leadership”, Journal of Biblical Perspectives in Leadership 2:2 (2009): 142-152. (10 s.)

Breedt, Jacob J och Cornelius J P Niemandt. ”Relational Leadership and the Missional Church”, Verbum et Ecclesia, 34:1 (2013): 1-9. (9 sid.)

Croft, Steven. Ministry in Three Dimensions. Ordination and Leadership in the Local Church. London: Darton, Longman & Todd, 2008. (176 sid)

Fahlgren, Sune, ”Men så är det inte hos er!: teologi för församlingens ledartjänster” i Sune Fahlgren (red), På spaning efter framtidens kyrka, Örebro: Libris, 1998, s 11-46 (35 s).

Hambre, Lennart. Ledarskapets hantverk. Uppsala: Livets Ords förlag, 2017, s 13-135. (122 s.)

Heuser, Roger och Norman Shawchuck. Leading the Congregation. Abingdon Press, 2010. (330 s.)

Jaktlund, Carl-Henric, Mattias Neve och Emma Rudäng. Nya vägar för världens skull: förändringsarbete i frikyrkliga församlingar (Tro & Liv Skriftserie). Bromma: Libris, 2023. (329 sid)

Lundström, Klas: ”Den mindre församlingen”. Ingång 17 (2011): 101–230. (130 s.)

Niemandt, Cornelius J P. ”Transformative Spirituality and Missional Leadership”, Mission Studies. 33:1 (2016): 85-103 (18 s.)

Norheim, Bård. “Leadership As a Christian Practice”. Scandinavian Journal for Leadership and Theology 10 (2023): 533-44. (11 s.)

Ward, Karen M. ”Back to the Future: Visionary, Entrepreneurial, Missional Anglican Leadership for Today’s Church”, Anglican Theological Review, 92:1 (2010): 167-173. (6 s.)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HL0353-Introduktion-till-ledarskap-och-forsamlingsutveckling-1.pdf

Äldre kursplaner