HP0201 Uppsats i historisk-praktisk teologi

Kurskod

HP0201

Kursbenämning

Uppsats i historisk-praktisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Essay in historical-practical theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap, eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Genom att skriva uppsats, samt opponera på en annan uppsats, ska den studerande få möjlighet att på ett grundläggande sätt vetenskapligt bearbeta en systematisk teologisk frågeställning och argumentera för relevanta slutsatser. Kursen innhåller följande moment:
A. Introduktion med metodgenomgång
B. Materialinsamling och uppsatsskrivande.
C. Framläggande av samt opposition på uppsats.

Förväntat studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
• redogöra för grundläggande metodologiska och teoretiska frågor som rör uppsatsskrivande inom historisk praktisk teologi
Färdighet och förmåga
• självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
• självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
• skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat analysspråk
• försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
• genomföra en konstruktiv opposition på en medstudents arbete
• leda diskussionen på ett uppsatsseminarium
Värderingsförmåga och förhållningssätt
• visa grundläggande förmåga att självständigt urskilja och formulera en frågeställning omkring ett vetenskapligt problem, som grund för en vetenskaplig uppsats.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-13

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar, Uppsala: Johannelund 2018
Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HP0201-Uppsats-i-historisk-praktisk-teologi.pdf

Äldre kursplaner