HP0354 Själavård i mötet med skam och skuld

Kurskod

HP0354

Kursbenämning

Själavård i mötet med skam och skuld

Kursbenämning (engelska)

Pastoral Care, Shame and Guilt

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Har fullgjort minst 60 HP på grundnivå inklusive HS 201 Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen syftar till att skapa insikter i skammens och skuldens teologiska och psykologiska problematik samt reflektera över hur dessa fenomen tar sig uttryck i olika livskontexter, såväl historiska som nutida. Studenten ges möjlighet att i mötet med litteratur, beskrivning av olika själavårdspraktiker och aktuell forskning kritiskt reflektera över olika beskrivningar av skam och skuld samt förankra en själavårdsförståelse utifrån ett integrerat teologiskt och psykologiskt perspektiv.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Beskriva på vilket sätt skammens och skuldens problematik har tagit sig uttryck bland människor i olika historiska och kulturella kontexter.
● Beskriva skammens och skuldens problematik utifrån teologins och psykologins olika etiologiska och språkliga beskrivningssätt.
Färdighet och förmåga
● Urskilja skamens och skuldens kännetecken och uttryckssätt från varandra och därutifrån avgöra vilka pastoralteologiska konsekvenser dessa ställningstaganden leder till.
● Pastoralteologiskt beskriva och kritiskt diskutera olika sätt att bemöta skammens och skuldens fenomen i olika kontexter.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● Diskutera och värdera historisk kyrklig praxis i ljuset av nutida psykologisk och själavårdsinriktad forskning.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-05

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Obligatorisk kurslitteratur inkluderar 1250 sidor.

A. Obligatorisk litteratur för alla
Garland, David E., and Diana R. Garland. Flawed Families of the Bible: How
God’s Grace Works Through Imperfect Relationships, Grand Rapids: Brazos
Press, 2007, (220 s.).
Okkenhaug, Berit, När jag döljer mitt ansikte: Perspektiv på skam, Karlstad:
Votum förlag, 2021, (150 s.).
Smedes, Lewis B. Skam, skuld och befrielse, Örebro: Libris förlag. (190 sid.) –
engelsk version: Shame and Grace: Healing the Shame We Don’t Deserve, San
Francisco: Harper, 1994.
Pattison, Stephen. Shame: Theory, Therapy, Theology, Cambridge: Cambridge
Univ. Press. 2000, (315 s.).

B. Eget val – läs 350 sidor ur följande lista:
Böcker:
Anstorp, Trine. Beate Indresbö Hovland och Elisabeth Torp (Red.), Fra skam til
verdighet: Teologisk og psykologisk arbeid med vold og seksuelle overgrep,
Oslo: Universitetsforlaget, 2003, (233 s.).
Augsburger, David W. Helping PeopleForgive. Louisville: Westminster John
Knox Press, 1996, (172 s.)
Brosché, Fredrik, m fl. Tro åt svenska folket, Uppsala: Pro Caritate, 1988, (74 s.)
Cullberg Weston, Marta. Från skam till självrespekt. Stockholm: Natur och
Kultur, 2008, (263 s.).
Farstad, Marie. Skam: Eksistens – Relation – Profesjon, Cappelen Damm, 2016,
(338 s.).
Farstad, Marie. Skammens spor: Avtrykk i identitet og relasjoner. Oslo: Conflux,
2011, (378).
Hellsten, Tommy. Flodhästen på arbetsplatsen. Helsingfors:
Församlingsförbundets förlag, 1999, (217 s.).
Jamieson, Philip D. The Face of Forgiveness: A pastoral theology of shame and
redemption.Downers Grove: IVP Academic, 2016, (180 s.).
Johnson, Maarit. Självkänsla och anpassning. Lund: Studentlitteratur, 2003,
(134 s.).
Larsson, Göran. Skamfilad: Om skammens många ansikten & längtan efter liv,
Örebro: Cordia, 2007, (270 s.).
Lau, Te-Li. Defending Shame: It’s formative power in Paul’s letters. Grand
Rapids: Baker Academic, 2020, (271 s.)
Thompson, Curt. The soul of Shame: Retelling the stories we believe about
ourselves. Downers Grove: IVP press, 2015, (206 s.).
Wilson, Sandra D. Released from Shame: Moving Beyond the Pain of the
Past.,Downers Growe: InterVarsity Press, 2002, (200 s.).
Worthington, Everett L. ed. Dimensions of Forgiveness: Psychological Research
and Theological Perspectives. Philadelphia: Tempelton foundation press, 1998,
(s. 1-185, 341-354).
Wimberly, Edward P. Moving from shame to self-worth: preaching and pastoral
care. Nashville: Aboingdon, 1999, (133 s.).

Artiklar:
Bassett, Rodney L., Jessica Breault, Kaathryn Buettner, Julia Vitale, Mani
Hochheimer & Sofia Moore. ”Forgiveness: It may Be Less About Right and
Wrong and More About You and Me”, Journal of Psychology and Christianity.
Vol 37, Summer, 2018.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HP0354-Sjalavard-i-motet-med-skam-och-skuld.pdf

Äldre kursplaner