HS0251 Perspektiv på kyrklig själavård

Kurskod

HS0251

Kursbenämning

Perspektiv på kyrklig själavård

Kursbenämning (engelska)

Perspectives on Pastoral Care and Counseling

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen avser att ge grundläggande kunskap om själavårdens unika bas och ärende i kyrkans och samhällets sammanhang. Själavården definieras utifrån ett historiskt perspektiv samt utifrån hur dess mål och funktion sett ut. Det leder i sin tur till en inventering och betraktande av hur den nutida själavården tar sig uttryck och gestaltas i olika kyrkliga traditioner och sammanhang. Särskilt berörs modeller som är förankrade i psykologi, bibel, andlig vägledning och församlingsbaserad tros- och livsvägledning. Frågan ställs vad det innebär för kontextuella risker och möjligheter att i församlingssammanhangets miljö möta människor under livscykel samt interagera med samhällets omsorgsresurser.

Förväntade resultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Känna igen och redogöra för olika historiska definitioner och sätt att se på själavårdens församlingspraxis.
  • Redogöra för vad som menas med själavårdens kontexter.
  • Identifiera och beskriva själavårdens olika uttryckssätt i några nutida församlingsmiljöer.

Färdighet och förmåga

  • Ange huvuddragen i samt särskilja och ange likheter i själavård förankrad i psykologi, bibel, andlig vägledning och församlingsbaserad tros- och livsvägledning.
  • På ett grundläggande sätt analysera och kritiskt reflektera över olika historiska själavårdsmodeller och dess konsekvenser i församlingsmiljö.
  • Urskilja möjligheter och begränsningar i kyrkans respektive samhällets omsorgsresurser i ett livscykelperspektiv.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Identifiera och tolka huvuddragen i några vanliga uttryck för nutida själavård.
  • Värdera risker och möjligheter i kontexter som existerar i själavårdande möten.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i gruppdiskussioner, hemskrivning och/eller muntlig tentamen. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-02-28

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Benner, David G. Care of Souls: Revisioning Christian Nurture and
Counsel. Baker Books, 1998. (252 s)
Okkenhaug, Berit. Själavård – en grundbok, Örebro: Libris 2004).
13-55, 121-192 (s. 113)
Sjöström Aasa, Birgitta. Upprättelse och helande. Sjöbergs Förlag, 2017. (116s)
Själavårdens identitet, Ingång 2-4/2019, Johannelunds teologiska högskolas skriftserie, (s 7-94).
Wikström, Owe, Det bländande mörkret: Att upptäcka den stora glädjen. Omarbetad upplaga.
Örebro: Libris, 2007. (231 s)
Någon kortare tidskriftsartikel kan tillkomma.

Totalt, antal sidor: 683

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HS0251-Perspektiv-pa-kyrklig-sjalavard.pdf

Äldre kursplaner