HS0312 Själavård och andlig vägledning i historia och nutid

Kurskod

HS0312

Kursbenämning

Själavård och andlig vägledning i historia och nutid

Kursbenämning (engelska)

Pastoral Care and Spiritual Direction

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Minst 60 hp på grundnivå, inklusive HS0201 Grundkurs i pastoral teologi ochpsykologi eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Innehåll
Kursen avser att ge kunskap om själavård och andlig vägledning i kristen tradition
samt hur dessa förhåller sig till varandra. Dessa två dimensioner av kyrkligt stöd
diskuteras i ljuset av ett historiskt perspektiv på spiritualitet och på vilket sätt
själavård såväl som andlig vägledning i sina praktiker ger uttryck för explicita och
implicita teologiska utsagor. Dessutom reflekteras över hur andlig själavård och
vägledning implementeras i och interagerar med nutida församlingskontexter.

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● Känna igen och redogöra för själavårdens och den andliga vägledningens
särdrag och likheter vad gäller församlingens omsorg.
● Redogöra för historiska linjer i själavårdens och den andliga vägledningens
praktiker.
● Identifiera och redogöra för olika sätt att implementera själavård och andlig
vägledning i nutida församlingskontexter.
Färdighet och förmåga
● Identifiera och reflektera över implicit och explicit teologi och spiritualitet i
själavårdande och andlig vägledningspraktik utifrån historiska perspektiv
● identifiera och diskutera systemiska aspekter av själavård och andlig
vägledning när det gäller kulturbyggande i församlingskontexten.
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● Identifiera och tolka en en människas sätt att uttrycka behov av själavård i
förhållande till andlig vägledning
● På ett grundläggande plan urskilja och värdera teologiska betoningar i
själavård och andlig vägledning.

Examination

Examination sker genom skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-23

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.
Brosché, Fredrik. Ignatiansk och luthersk andlig vägledning: likhet och olikhet.
Göteborg: Församlingsfakulteten, 2018. (40 s)
Clebsch, W. A. och C. R. Jaekle, Pastoral Care in Historical Perspective. New Jersey:
Prentice Hall, 1964. (s. 1-82) (82 s)
English, John J. Spiritual Freedom: From an Experience of the Ignatian Exercises to
the Art of Spiritual Guidance. 2:a uppl. Chicago: Loyola Press, 1995. (303 s)
Herrington, Jim, Trisha Taylor och R. Robert Creech. The Leader’s Journey:
Accepting the Call to Personal and Congregational Transformation. 2:a
uppl. San Francisco: Baker Academic, 2020. (256 s)
Kornfeld, Margret, Z. Cultivating Wholeness: A Guide to Care and Counseling in
Faith Communities. London: Continuum, 2000. (Kap 2, 4-5, 7-8) (145 s)
Purves, Andrew. Pastoral Theology in the Classical Tradition. Louisville:
Westminster John Knox, 2001. (134 s)
Sheldrake, Philip. Spirituality: A Brief History. 2:a uppl. Oxford: Blackwell, 2013.
(264 s)
Totalt, antal sidor: 1224

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HS0353-Familje-och-relationsstodjande-sjalavard-i-forsamlingskontext.pdf

Äldre kursplaner