HT0201 Retorik och homiletik

Kurskod

HT0201

Kursbenämning

Retorik och homiletik

Kursbenämning (engelska)

Rhetoric and homiletics

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att ge teoretisk kunskap om retorik och tal i allmän och kyrklig kontext och praktisk grund i allmän muntlig framställning.

Moment:

a) Retorik: teoretisk grund med hermeneutiskt reflekterande tillämpningar.

b) Homiletik: teoretisk grund med homiletikens och retorikens historia.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för grundläggande teori i retorik.
  • översiktligt beskriva retorikens och predikans historia.
  • ge exempel på problemområden i en hermeneutisk process.

Färdighet och förmåga

  • visa förmåga att förbereda och genomföra allmänna tal, med efterföljande retorisk analys.
  • visa förmåga att aktivt och självständigt delta i analysen av egna och andras tal med hjälp av retoriska begrepp och verktyg, samt med avseende på innehåll och framförande.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • diskutera och åskådliggöra betydelsen av kontextuell variation för
  • kommunikation med avseende på form och innehåll.
  • återge några huvuddrag i aktuell homiletisk debatt och börja formulera egna ståndpunkter.

Examination

Moment a) Individuella PM, gruppövningar, hemtentamen Moment b) Individuella PM, hemtentamen. Föreläsningar och gruppövningar är obligatoriska. Frånvaro kompenseras enligt överenskommelse med lärare.

Lärare

Kursplanen fastställd

2024-02-23

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Moment a:Hellspong, Lennart, Konsten att tala: handbok i praktisk retorik. 3: e uppl. Lund: Studentlitteratur,2011. (296 s. I urval)Johannesson, Kurt, Tala Väl. 10 Lektioner i Praktisk Retorik. Stockholm: Norstedts förlag 2014

Ytterligare retoriskt material tillhandahålles av läraren under kursen.

Referenslitteratur till moment a:
Eksvärd, Elaine, Snacka Snyggt, Stockholm: Pocketförlaget, 2018.
Haraldsson, Peter, Retorik inför publik: konsten att övertyga, Stockholm: Liber, 2010.
Nilsson, Björn och Anna-Karin Waldemarsson, Kommunikation-samspel mellan människor, Lund:
Studentlitteratur, 2007.

Moment b:
Bexell, Oloph, ”Ordet tvärs genom tiden”, Fjellstedtska Skolans årsskrift, 2003.
Jonsson, Ulf, ”Rena rama sanningen”, Signum 99, no 8, s 3-5.
Larsson, Bo, ”Att predika idag”, Svensk kyrkotidning 40/1999.
Troeger, Thomas H., Imagining a sermon, Nashville: Abingdon, 1990.
Wilson, Paul Scott, The four pages of the sermon, Nashville: Abingdon, 2018. (288 s, i urval)Wilson, Paul Scott, A concise history of preaching, Nashville: Abingdon, 1992.

Ytterligare homiletiskt material tillhandahålles av läraren under kursen.

Referenslitteratur till moment b:
Abragi, Eva, Predika idag – om retorikens betydelse för predikan, Stockholm: Verbum, 2004.
Edwards, O.C., A History of Preaching, Nashville: Abingdon, 2004.
Eldebo, Runar, Det homiletiska rummet, Örebro: Libris, 2005.
Härdelin, Alf (red), Predikohistoriska Perspektiv, Uppsala, 1982.
Larsson, Bo, Recept eller replik, Stockholm: Verbum, 1998.
Nordhaug, Halvor, Så mitt hus kan bli fullt, Oslo: Luther Forlag, 2000 (i urval).
Pahlmblad‚ Christer m.fl. (red.), Svensk påskpredikan genom tiderna Skellefteå: Artos, 2011.
Sundqvist, Bernice., Evangelium och existens: Predikan som helande dialog, Skellefteå: Artos, 2003(i urval).
Vibert, Simon, Excellence in preaching, Downers Grove, Ill.: Inter-varsity, 2011

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HT0201-Retorik-och-homiletik.pdf

Äldre kursplaner