PK0210 Församlingspraktik i Svenska kyrkan

Kurskod

PK0210

Kursbenämning

Församlingspraktik i Svenska kyrkan

Kursbenämning (engelska)

Congregational Practice in the Church of Sweden

Kursens poäng

0

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

60 hp teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Syfte

Genom att den studerande följer en svenskkyrklig präst eller diakon i olika valda aktiviteter under en termin, syftar kursen till att ge den studerande

 • fördjupad kontakt med församlingslivet i Svenska kyrkan,
 • tillfälle att tillämpa teologiska och pastorala kunskaper,
 • förståelse för ideella medarbetares roll i Svenska kyrkan och
 • förståelse om församlingens verklighet, utmaning och möjligheter.

Förväntade studieresultat

Det studerande ska:

 • genom att under en termin delta minst 6-8 timmar i månaden i en
  svenskkyrklig församling få fördjupade förståelse för dess kultur, utmaningar
  och möjligheter
 • genom att i samråd med församlingsprästen/diakonen fullgöra minst ett
  uppdrag i månaden visa förmåga att bidra till församlingslivet.
 • fördjupa förståelsen av ideellas roll i Svenska kyrkan genom att själv inta den
  rollen och reflektera över den i samtal med aktuell präst/diakon.

Moment

a) Introduktion med aktuell präst/diakon
b) upprättande av en skriftlig överenskommelse mellan den studerande och
prästen/diakonen om arbetsformer och –ramar, ansvar och förväntningar1
c) närvaro och deltagande i valda moment i församlingslivet
d) regelbundna samtal om församlingen, ideella medarbetare, ämbete och
tjänst med aktuell präst/diakon
e) avslutande utvärderingssamtal med aktuell präst/diakon
f) skriftlig redovisning om erfarenhet som aktiv deltagare i en svenskkyrklig
församling

Examination

Skriftlig redovisning på 3-5 sidor om församling som plats för församlingsbor och idéella medarbetare

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-06-14

Kurslitteratur

Referenslitteratur:

 • Den svenska psalmboken med tillägg. Stockholm: Verbum, 2006.
 • Kyrkohandbok för Svenska kyrkan del 1. Stockholm: Verbum, 2018.
 • Bibel 2000. Stockholm: Verbum, 1999.
 • Kyrkokalendern. Stockholm: Verbum (aktuellt kyrkoår)

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner