RV0101 Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Kurskod

RV0101

Kursbenämning

Introduktion till religionsvetenskap och religionsbeteendevetenskap

Kursbenämning (engelska)

Introduction to Religious Studies and Religious Behavioural Science

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet, samt särskild behörighet i historia och samhällskunskap.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Syftet med kursen är att studenten ska tillägna sig en förståelse för religionsvetenskap och teologi som akademiska ämnen. Kursen har två examinationsmoduler: (i) de teoretiska förutsättningarna för religionsvetenskap och kristen teologi i kyrka, akademi och samhälle (5 hp) och (ii) grundläggande religionspsykologi (2,5 hp).

Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:
Kunskap och förståelse
-Översiktligt kunna beskriva religionsvetenskapens, religionspsykologins och teologins innehåll, begrepp, teori och
metoder.

Färdighet och förmåga
-Resonera kring relationen mellan religionsvetenskap, religionspsykologi och teologi samt.
-Göra en grundläggande argumentationsanalys av ett religionsvetenskapligt ämne.
-Identifiera filosofiska och idéhistoriska förutsättningar som påverkar religionsvetenskapliga och teologiska studier.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
-Reflektera kritiskt, enskilt och i grupp, kring olika teoretiska modeller i religionsvetenskap, religionspsykologi och teologi.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-08-29

Kurslitteratur

Becker, Matthew L. Becker, Fundamental Theology: A Protestant Perspective.

London: Bloomsbury T&T Clark, 2015 (ca 500 ss. i urval)

Eriksson, Ann-Louise, Genusperspektiv på teologi. Stockholm:
Högskoleverket, 2005, ss. 6-48

Geels, Anton och Owe Wikström. Den religiösa människan. Stockholm: Natur och kultur, 2017 (i urval ca 200 ss.)

Hägerland, Tobias och Cecilia Wassen, ”Mirakler och historievetenskaplig metod En replik till Mats Wahlberg” Svensk teologisk kvartalstidskrift, 3-4, 2017, ss. 209-221.

Nygren, Tomas, ”Villkor för vetenskaplig teologisk forskning”, i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie nr 4/2004, ss. 4-54.

Rasmusson, Arne, “A Century of Swedish Theology” Lutheran quarterly Vol XXI no. 2 (Summer 2007), ss. 125-162

Stenmark, Mikael ”Att filosofiskt studera religioner och livsåskådningar” i Mikael Stenmark, Karin Johanesson, Francis Jonbäck och Ulf Zackariasson (red.), Filosofiska metoder i praktiken. Uppsala: Acta Universitatis Uppsalaensis, 2018. (23 ss.)

Wahlberg, Mats, ” Tre myter om mirakel: Reflektioner kring övernaturliga förklaringar och historisk metod utifrån boken Den okände Jesus” Svensk teologisk kvartalstidskrift, nr. 3-4, 2017, ss. 191-208

Wahlberg, Mats, ”Historievetenskap utan dogmatiska skygglappar En replik till Tobias Hägerland och Cecilia Wassén” Svensk teologisk kvartalstidskrift, nr 1-2, 2018, ss. 97-107

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/Introduktion-till-religionsvetenskap-teologi-och-religionsbeteendevetenskap-_-75-hp-_-RV0101-_-KomplettKurs-grundniva.pdf

Äldre kursplaner

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/RV0101-literaturlista-VT2024.pdf