SE0201 Teologisk etik

Kurskod

SE0201

Kursbenämning

Teologisk etik

Kursbenämning (engelska)

Theological ethics

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundläggande

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen ger en allmän introduktion i etik och problematisering av etiska teorier. Särskild uppmärksamhet ägnas åt teologisk etik och frågeställningar med relevans för kristendomen. I kursen behandlas:
a) Metaetik
b) Normativ etik
c) Världsreligionerna och etik
d) Teologisk etik
e) Tillämpad etik

Förväntat studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas uppvisa följande:

Kunskap och förståelse
● redogöra för grunddragen i olika metaetiska teorier;
● redogöra för grunddragen i de viktigaste normativa etiska modellerna;
● identifiera och översiktligt jämföra olika religioners sätt att utveckla etik;
● översiktiligt redogöra för Bibelns ethos och några olika utformningar av teologisk etik.

Färdighet och förmåga
● identifiera och formulera etiska frågeställningar;
● förstå samband mellan metaetik, normativ etik och teologisk etik;
● kritiskt granska metaetiska och normativa etiska teorier samt olika modeller för teologisk etik;
● genomföra uppgifter inom givna tidsramar.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● på ett underbyggt sätt kritiskt pröva olika ställningstaganden i etiska frågor;
● kunna ta ett första steg i att självständigt formulera och konstruktivt bearbeta ett problem i tillämpad etik.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För arbeten som lämnats in efter slutdatum kan betyget väl godkänd ej erhålls. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-12-02

Kurslitteratur

Litteratur Gensler, Harry J,
2017 Ethics – A Contemporary Introduction, London: Routledge (annan upplaga kan väljas) (ca 150 sidor läses)
Gerhardsson, Birger
1996 ”Med hela ditt hjärta.” Om Bibelns ethos, Lund: Novapress (159 sidor)

Heiene, Gunnar och Svein Olaf Thorbjörnsen
2021 Kristen etikk – en innföring, Oslo: Universitetsforlaget (annan upplaga kan väljas) (ca 330 sidor).
eller
Henriksen, Jan-Olav och Arne Johan Vestlesen
2013 Etik i arbete med människor, Lund: Studentlitteratur 2013 (annan upplaga kan väljas) (289 s)
OBS! Denna bok av Henriksen och Vestlesen är alternativet du väljer om du läser själavårdprogrammet.

Nordlander, Agne
1989 Helighetens återkomst, Uppsala: EFS-förlaget 1989 (200 sidor) (finns i halv klassupssättning i bibliotek)

Nygren, Tomas
2001 ”Grundfrågor i kristen etik” i Ingång – Johannelunds teologiska skriftserie nr 4/2001 (40 sidor) (artiklar finns tillgängliga som pdf)
2019 ”Bäddar luthersk tvåregementslära för uddlös politik?”, i Theofilos nr 2/2019 (årg 11), s 124-137 (artikel finns tillgänglig som pdf).

Sowle Cahill, Lisa
2001 ”Gender and Christian Ethics” i The Cambridge Companion to Christian Ethics (red R. Gill), Cambridge: Cambridge University Press, s 112-124. (12 sidor) (artikel finns tillgänglig som pdf)

Några aktuella artiklar som anges i samband med kursstart.
(totalt ca 900 – 950 sidor)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/SE0201-Teologisk-etik.pdf

Äldre kursplaner