SH0215 Kontextuell samisk teologi

Kurskod

SH0215

Kursbenämning

Kontextuell samisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Saami contextual theology

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

30 hp teologi eller religionsvetenskap

Kursbeskrivning

Innehåll

a. En kort översikt av samisk kyrkohistoria
b. Lars Levi Laestadius som kontextuell teolog
c. Några kontextuella teologiska modeller och arbetssätt
d. Några nutida modeller för samisk teologi
e. Eget arbete med samisk kontextuell teologi

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten:

Kunskap och förståelse
● översiktligt kunna beskriva grunddragen i samisk kyrkohistoria;
● översiktligt beskriva grunddragen kontextuell teologi;
● kunna sammanfatta det viktigaste i Lars Levi Laestadius kontextuella teologi;

Färdighet och förmåga
● vara förtrogen med några kontextuella grundmodeller och arbetssätt;
● reflektera över olika typer av samisk kontextuell teologi och liturgi;
● självständigt och kritiskt kunna göra en framställning om kontextuell samisk teologi, både i tal och skrift;
● genomföra uppgifter inom givna tidsramar;

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● kunna jämföra olika typer av samisk kontextuell teologi med andra kontextuella teologier, och göra en enkel värdering av hur väl man lyckas;
● kunna ge ett exempel på hur en kontextuell samisk teologi konstruktivt kan utvecklas i någon fråga;
● identifiera sitt behov av ytterligare kunskap;
● visa grundläggande förmåga att värdera konsekvenser av teologiska ställmningstaganden för individ, kyrka och samhälle.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-09-06

Kurslitteratur

Moment a)
Anderzén, Söve
2000 ”Lappmarken i överhets- och missionsperspektiv”, i Lenhammar, Harry Individualismens och upplysningens tid. Sveriges kyrkohistoria 5. Stockholm: Verbum, s. 228-243.

Pernler, Sven-Erik
1999 Hög- och senmedeltid. Sveriges kyrkohistoria 2, Stockholm: Verbum, s. 101- 104.

Moment b)
Hallencreutz, Carl Fredrik
1987 ”Lars Levi Laestadius’ attitude to saami religion.” i Saami religion, Ahlbäck, Tore (red), Stockholm:Almqvist & Wiksell, s. 170-184.
2001 ”Pastoralteolog i samisk miljö”, i: Laestadius ropar ännu : en serie föreläsningar om Lars Levi 2000-2001, Luleå: Luleå stift, s. 7-18.

Laestadius, Lars Levi
2011 Se Guds Lamm. Haparanda: Bokförlaget Bibliotheca Laestadiana (64 s.)

Wikström, Lester
2001 ”Laestadius och samerna”, i Laestadius ropar ännu: en serie föreläsningar om Lars Levi Laestadius 2000-2001, Luleå: Luleå stift, s. 87-100.

Moment c)
Bevans, Stephen
2002 Models of Contextual Theology. New York: Orbis books (150 s.)

Moment d)
Jernsletten, Jorunn
2008 ”Kontekstuelle utfordringer i nord och sör. . . . kristen forkynnelse i ulike samiske kontekster”, i Praktisk – kirkelig teologi nedenfra. Praktisk kirkelig årbok 2008, Lägdenem, Stig (red.), Tromsö: KUN – Kirkelig utdanningssenter i nord. (16 sid.)

Johnsen, Tore
2007 Jordens barn, solens barn, vindens barn. Kristen tro i et samiskt landskap, Oslo: Verbum (165 s.)

Leine Bientie, Bierna
2007 ”Frode Fjellheim går nye veier: Joik i liturgien – en mulig umulighet”, i Kirke i kultur och kontekst. Praktisk kirkelig årbok 2007, Sirris, Stephen (red.) Tromsö: KUN – Kirkelig utdanningssenter i nord, (6 sid.)
2008 ”Sörsamisk dåpsliturgi med utganspunkt i det samiske”. s. I Praktisk – kirkelig teologi nedenfra, Praktisk kirkelig årbok 2008, Lägdenem, Stig (red.), Tromsö: KUN – Kirkelig utdanningssenter i nord. (7 sid.)

Steffensen, Rolf
2007 ”Å gjøre bot for gammel urett. Noen utfordringer fra kirkens forsoningsprosjekt i lulesamisk område”, i Kirke i kultur och kontekst. Praktisk kirkelig årbok 2007, Sirris, Stephen (red.), Tromsö: KUN – Kirkelig utdanningssenter i nord, (12 sid.)

Moment e)
Graham Paulson
2006 “Towards an Aboriginal Theology” i Pacifica 19 (October 2006), s. 310-321. (artikeln tillhandahålls under kursen)

Dessutom läses följande övergripande bok i urval:
Simma, Birgitta (red)
2022 Samiskt kyrkoliv. Historia, kultur, teologi, Varberg: Argument förlag (390 s)

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner