SR0202 Filosofi för teologer

Kurskod

SR0202

Kursbenämning

Filosofi för teologer

Kursbenämning (engelska)

Philosophy for Theologians

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

30 hp inom religionsvetenskap/teologi

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att orientera studenten i de sätt som filosofin interagerar med teologi. Genom en närläsning av såväl historiskt betydelsefulla texter som senare texter i teologi och filosofi introduceras klassiska religionsfilosofiska temata (Guds existens, tro och förnuft) och aktuella frågor inom systematisk teologi (uppenbarelse, inkarnation, treenighet).

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Redogöra för centrala begrepp, idéströmningar och argumentationslinjer som berör förhållandet mellan filosofi och teologi.
  • Redogöra för grundläggande religionsfilosofiska frågeställningar om t.ex. Guds existens och natur, tro och förnuft, uppenbarelsen och inkarnationen.

Färdighet och förmåga

  • Tolka och kontextualisera historiska och moderna texter inom filosofi och teologi.
  • Behandla teologiska frågor med grundläggande filosofiska verktyg som argumentations- och begreppsanalys.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • Kunna problematisera och reflektera kring nedärvda och samtida teologiska begrepp i ljuset av filosofiska metoder.
  • Känna igen styrkor och svagheter i teologisk argumentation.
  • Göra egna ställningstagande i religionsfilosofiska och systematisk-teologiska frågor.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till "PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier".

Lärare

Kursplanen fastställd

2021-10-08

Kurslitteratur

All litteratur (ca 915 ss) finns tillgänglig på moodle.
Kursen innefattar artikelsökning (ca 150 ss)
Textkompendium med utdrag ut äldre källor (260 ss)
Huvudbok:
Lindholm, Stefan, Filosofi för teologier. Opublicerat bokmanus. (250 ss)
Artiklar: (255 ss)
Allen, Michael ‘Exodus 3 After the Hellenization Thesis’, Journal of Theological Interpretation vol
3 no 2 (2009), 179–96
Anderson, Pamela Sue ”Feminist Challenges to Conceptions of God: Exploring Divine
Ideals” i Jeanine Diller och Asa Kasher (red) Models of God and Alternative Ultimate Realities,
Dordrecht, Springer, 2013, 1013-1024
Callahan, Laura Frances och Timothy O’Connor, ” Introduction”, i Laura Frances Callahan
och Timothy O’Connor (red.) Religious Faith and Intellectual Virtue. Oxford: Oxford University
Press, 2014, 1-21
https://plato.stanford.edu/entries/luther/#TheoPhil (sektion 2-3 och 5)
Lindholm, Stefan, ”Från religionsfilosofi till Analytisk teologi” Theofilos, nr 1 (2012), 74-88
Leftow et al, ”Whither philosophy of religion?” Religious Studies vol 51 Aug no 3 (2015),
441-454
Mullins, Ryan “Simply Impossible: A Case against Divine Simplicity” Journal of Reformed
Theology 7 (2013), 181-203
Mullins, R.T. ”The Difficulty with Demarcating Panentheism”. Sophia 55, (2016), 325–346
Peterson, Michael “Problems of Evil” I Philip L Quinn och Charles Taliaferro Cambridge
Companion to Philosophy of Religion. Oxford: Blackwell, 1997, 393-401
Peterson, Michael, “Teistiska argument” Förnuft och religiös tro. Stockholm: Doxa, 1998, 82-100.
Plantinga, Alvin ”Is Belief in God Properly Basic?” Nous vol 15 no 1 (1981), 41-51
Rogers, Katherine, ”Anselm on praising a necessarily perfect being” Philosophy of Religion 34
(1993), 41-52.
Scrutton, Anastasia “Divine Passibility: God and Emotion” Philosophy Compass vol 8 no 9
(2013), 866-874
Soskice, Janet Martin “Athens and Jerusalem, Alexandria and Edessa: Is There a Metaphysics of
Scripture?”, International Journal of Systematic Theology vol 8 no 2 (2006), 149–62.
Stenmark, ”Postmodern teologi, kunskap och sanning”, Svensk teologisk kvartalstidskrift årg. 89
(2013), 139-150
Stump, Eleanore, ”God’s Simplicity” Brian Davies (red) The Oxford Handbook of Aquinas Oxford:
OUP, 2012, 135-144

Wainwright, William J. “Omnipotence, omniscience, and omnipresence” i Cambridge Companion
to Christian Philosophical Theology. Cambridge: CUP, 2010, 46-65

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/SR-202-Filosofi-for-teologer.docx.pdf

Äldre kursplaner