ST0151 Naturvetenskap och kristen tro

Kurskod

ST0151

Kursbenämning

Naturvetenskap och kristen tro

Kursbenämning (engelska)

Science and the Christian Faith

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundnivå, har endast gymnasialaförkunskapskrav

Kursbeskrivning

 

Innehåll

Syfte

Att studenten utvecklas i sin förmåga att beskriva och analysera den historiska och nutidadebatten om relationen mellan naturvetenskap och kristen tro.

Moment

  • Historisk översikt om relationen mellan naturvetenskap och kristen teologi
  • Vetenskapsteori – om naturvetenskapens arbetssätt och filosofiska förutsättningar
  • Kristna teologiska perspektiv i tron på en skapelse
  • Några skärningspunkter i nutida debatt: Big bang, finjusteringen av universum ochevolutionen.

Förväntat studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • översiktligt beskriva den historiska relationen mellan naturvetenskap och kristen teologi –samsyn och problem
  • ange i grunddrag naturvetenskapens och teologins arbetssätt och filosofiskaförutsättningar
  • visa på viktiga teologiska perspektiv i kristen skapelsetro
  • analysera några viktiga skärningspunkter i debatten mellan naturvetenskap och kristenteologi

Examination

Inlämningsuppgifter och/eller PM.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-11-27

Kurslitteratur

 

Böcker:Faradayartiklarna: Naturvetenskap och religiös tro. Artos & Norma, 2018. (244 sid)Lennox, John: Guds dödgrävare. Har vetenskapen begravt Gud? Apologia, 2017 (285 sid.)Selander, Mats: Utan Jesus ingen mobil i fickan. Apologia, 2017 (126 sid)Stenmark, Mikael: Tankar om Gud, kristen tro och livets mening : en samling religions-filosofiskaessäer. Artos Academic 2016, sid. 41-120.

Artiklar:Carlsson, Kristina: ”Kristen tro och naturvetenskap – en möjlig integration”, i Ingång nr 2/2002, s 4-17.Dawkins, Richard: Med vetenskap i blodet: essäer av en passionerad rationalist. Fri tanke 2017, sid.193-207 (pdf-fil)Dawkins, Richard: Illusionen om Gud. Leopard förlag 2016, sid. 74-81 (pdf-fil)Dawkins, Richard: Den själviska genen. Prisma 1992, sid. 24-33. (pdf-fil)Sturmark, Christer: Personligt: samtal med fritänkare. Fri tanke 2008, sid. 28-41. (pdf-fil)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/02/Naturvetenskap-och-kristen-tro-_-75-hp-_-ST0151-_-KomplettKurs-grundniva.pdf

Äldre kursplaner