ST0304 Kandidatuppsats i systematisk teologi

Kurskod

ST0304

Kursbenämning

Kandidatuppsats i systematisk teologi

Kursbenämning (engelska)

Kandidatuppsats i systematisk teologi

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav minst 15 hp systematisk teologi.

Kursbeskrivning

Innehåll
Genom att utarbeta en akademisk uppsats, samt opponera på en annan sådan uppsats, ska den studerande få möjlighet att vetenskapligt bearbeta en systematisk teologisk frågeställning och argumentera för relevanta slutsatser.
  1. Introduktion med metodgenomgång
  2. Materialinsamling och uppsatsskrivande.

Framläggande av samt opposition på uppsats.

 

Förväntade studieresultat
Efter genomgången kurs förväntas den studerande uppvisa följande:Kunskap och förståelse●      redogöra för grundläggande metodologiska och teoretiska frågor som rör uppsatsskrivande inom systematisk teologi
●      ge en korrekt och saklig framställning av uppsatsens idéinnehåll
●      uppvisa fördjupad förståelse av området som definieras av uppsatsens frågeställning

 

Färdighet och förmåga

●      självständigt kunna söka och välja relevant litteratur för arbetet
●      självständigt lägga upp en realistisk plan för det egna arbetet och metodiskt bearbeta den valda frågeställningen
●      skriftligt formulera sig i uppsatsen genom ett eget, bearbetat analysspråk
●      förmåga att korrekt använda formalia
●      försvara sin uppsats på ett vetenskapligt sätt
●      genomföra en konstruktiv opposition på en annan studerandes uppsats

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

●      visa förmåga att självständigt urskilja och formulera en frågeställning omkring ett vetenskapligt problem, som grund för en vetenskaplig uppsats.
●      sammanfatta sitt arbete genom en egen konstruktiv och kritisk diskussion kring uppsatsens resultat
●      förmåga att hantera konstruktiv kritik av den egna uppsatsen
●      när det är relevant för uppsatsens slutsatser kunna värdera konsekvenser av teologiska ställningstaganden för individ, kyrka och samhälle.
●      identifiera sitt behov av ytterligare kunskap.

Examination

Examination sker genom inlämning och försvar av en uppsats som omfattar 60 000 – 90 000 tecken inklusive blanksteg. Examionationen omfattar även en opposition på en annan studerandes uppsats. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-12-01

Kurslitteratur

Kompendium: Uppsatsskrivande och opponerande: Några råd och anvisningar, Uppsala: Johannelund 2022.

Övrig litteratur enligt överenskommelse.

Ladda ner kursplan

4655

Äldre kursplaner