HK0413 Kristendomens historia, reformationstiden, 1500-1750

Kurskod

HK0413

Kursbenämning

Kristendomens historia, reformationstiden, 1500-1750

Kursbenämning (engelska)

History of Christianity in the Age of the Reformation, 1500-1750

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, Kyrkohistoria: en introduktion (HK0102) eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs i vald epok, region, tradition eller genderhistoria inom ämnet kyrkohistoria.
Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
● självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i den kristna kyrkans historia under reformationstiden.

Färdighet och förmåga
● redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar i den kristna kyrkans historia under reformationstiden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia under reformationstiden

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-05

Kurslitteratur

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktors-avhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK 413 (7,5 hp) läses ca.1 500 sidor. För HK 513 (15 hp) läses ca.3 000 sidor.

Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:
Översikter
Lindberg, Carter: The European Reformations. Wiley-Blackwell 20102.
Mac Culloch, Diarmaid: The Reformation: A History. Penguin 2005.
Marshall, Peter: The Oxford Illustrated History of the Reformation. Oxford University Press 2015.
Dunn, Richard: The Age of the Religious Wars, 1559-1715. Norton 1979.
Dickens, A.G.: The Counter Reformation. Thames & Hudson, 1968.
Chadwick, Owen: The Reformation. Penguin 1972.

Fördjupande monografier
Andrén, Åke, Reformationstid, Sveriges kyrkohistoria Vol. 3, Verbum 1999.
Aurelius, Carl Axel, Luther i Sverige: den svenska Lutherbilden under fyra sekler. Artos 2015.
Brohed, Ingmar (red): Reformationens konsolidering i de nordiska länderna 1540-1610. Universitetsförlaget Oslo, 1990.
Heiding, Fredrik & Magnus Nyman, Doften av rykande vekar: reformationen ur folkets perspektiv. Artos 2016.
Duffy, Eamon: Helgon och syndare. En bok om påvarnas historia (övers. från engelska 2014), valda delar. Artos, 2016.
Estep, William: The Anabaptist Story. An Introduction to Sixteenth-Centruy Anabaptism. Third Edition, Eerdmans, 1996.
Grane, Leif: Vision och verklighet. En bok om Martin Luther. Artos 1994.
Selderhuis, Herman: John Calvin: A Pilgrim’s Life. IVP Academic 2009.
Stjerna, Kirsi, Women and the Reformation. Blackwell 2009.
Stolt, Birgit, Luther själv: hjärtats och glädjens teolog. Artos & Norma 2004
Livbjerg, Grethe, Teresa av Avila – Vänskapens mystiker. Artos, 1995.
Källmaterial:
Aurelius, Carl Axel & Steffen Kjeldgaard-Pedersen: Nåd och frid i Kristus, Martin Luther i ljuset av hans brev. Verbum 2017.
Bruening, Michael (Editor): A Reformation Sourcebook: Documents from an Age of Debate. University of Toronto Press 2017.
Littlejohn, B & J. Roberts (Eds.) Reformation Theology: A Reader of Primary Sources with Introductions. Davenant Press 2017.
Lund Eric: Documents from the History of Lutheranism 1517-1750. Fortress Press 2002.

Doktorsavhandlingar
Appelqvist, Tomas: Bönen i den helige Andes tempel: människosyn och kyrkosyn i Martin Luthers böneteologi. Artos, 2009.
Berntson, M.: Klostren och reformationen: upplösningen av kloster och konvent i Sverige 1523‒1596. Skellefteå: Artos, 2003. (388s.)
Pahlmblad, Christer: Mässa på svenska. Den reformatoriska mässan i Sverige mot den senmedeltida bakgrunden, Lund: Arcus, 1998. (264s.)
Persson, Roland: Johan III och Nova ordinantia. Lund: Gleerups. 1973(187s.)
Johansson, Torbjörn: Reformationens huvudfrågor och arvet från Augustinus. Göteborg: Din Bok. 1999 (317s.)
Sundkvist, Bernice: Det sakramentala draget i Luthers förkunnelse. Åbo akademis förlag, 2001.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner