HK0415 Kristendomens historia i Afrika, Asien, Latinamerika, 1450 till nutid

Kurskod

HK0415

Kursbenämning

Kristendomens historia i Afrika, Asien, Latinamerika, 1450 till nutid

Kursbenämning (engelska)

History of Christianity in Africa, Asia, and Latin-America ca 1450-2020

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, Kyrkohistoria: en introduktion (HK0102) samt Missionens historia, teologi och praktik (HK0203) eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs i vald epok, region, tradition eller genderhistoria inom ämnet kyrkohistoria.
Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studeresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
● självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i den kristna kyrkans historia i Afrika, Asien, Latinamerika, 1450 till nutid.

Färdighet och förmåga
● redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar i den kristna kyrkans historia i Afrika, Asien, Latinamerika, 1450 till nutid.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia i Afrika, Asien, Latinamerika, 1450 till nutid.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-13

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktorsavhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK0415 (7,5 hp) läses ca.1 500 sidor. För HK0515 (15 hp) läses ca.3 000 sidor. Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:

Översikter och fördjupande monografier
Afrika
Anderson, Allan: African Reformation: African Initiated Christianity in the 20th Century. Africa World Press 2001.
Gifford, Paul: Christianity, Development and Modernity in Africa. Hurst 2015. Isichei, Elisabeth, A History of Christianity in Africa. From Antiquity to the present. Eerdmans 1995.
Ross, Kenneth, J. Kwabena Asamoah-Gyadu & Todd M. Johnson (Eds.):
Christianity in Sub-Saharan Africa. Edinburgh University Press 2017.
Paas, Steven: The Faith Moves South. A Hist. of the Church in Africa, 2006. Sundkler, Bengt & C Steed: A History of the Church in Africa. Oxford Univ. Press, 2000.

Latinamerika och Karibien
Ondina González & Justo González, Christianity in Latin America. A History, Cambridge Univ. Press 2008.
Cleary, Edward: The Rise of Charismatic Catholicism in Latin America. Univ Press of Florida 2011.
Berryman, Phillip: Stubborn Hope: Religion, Politics and Revolution in Central America. Orbis Books 1994.
Dussel, E.: A History of the Church in Latin America 1492-1992. Burn & Oates 1992.
Schwaller John: The History of the Catholic Church in Latin America. New York Univ. Press 2011.
Lampe, Armando (ed.) Christianity in the Caribbean. Essays on Church History. University of the West Indies Press 2001.

Asien
Anderson, Allan, Edmond Tang, Cecil M. Robeck: Asian and Pentecostal: The Charismatic Face of Christianity in Asia. Wipf Stock Publishers 2011. Aikman, David:
Jesus i Beijing. Ljus i Öster 2006.
Bays, Daniel: A New History of Christianity in China. Wiley-Blackwell 2012.
Bays, Daniel (Ed.): Christianity in China. From the Eighteenth Century to the Present. Stanford University Press 1996.
Lian Xi: Redeemed by Fire. The Rise of Popular Christianity in Modern China. Yale Univ. Press 2010.
Stark, Rodney & Xiuhua Wang: A Star in the East. The Rise of Christianity in China. Templeton Press 2015.
Phan, Peter C: Christianities in Asia. Wiley-Blackwell 2011.
Moffett, Samuel H: A History of Christianity in Asia. Vol 1, Orbis 1998. + Vol II: 1500-1900. Orbis 2005
Frykenberg, Robert, Eric: Christianity in India: From Beginnings to the Present. Oxford Univ. Press 2008.
Kwantes Anne (ed.): Chapters in Philippine Church History, International Academic Publishers 2002.
Buswell R. & T. Lee (Eds): Christianity in Korea. Univ. of Hawaii, 2006.

Källmaterial
Koschorke, Klaus, Frieder Ludwig & Mariano Delgado (eds.) A History of Christianity in Asia, Africa and Latin America 1450-1990. A Documentary Sourcebook, Eerdmans 2007.

Doktorsavhandlingar kan företrädesvis väljas ur serierna Studia Missionalia Upsaliensia och Studia Missionalia Svecana

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner