HK0416 Kristendomens historia i Sverige

Kurskod

HK0416

Kursbenämning

Kristendomens historia i Sverige

Kursbenämning (engelska)

History of Christianity in Sweden

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, Kyrkohistoria: en introduktion (HK0102) eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs i vald epok, region, tradition eller genderhistoria inom ämnet kyrkohistoria.
Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
● självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i den kristna kyrkans historia i Sverige

Färdighet och förmåga
● redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar i den kristna kyrkans historia i Sverige

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia i Sverige

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-05

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktorsavhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK0416 (7,5 hp) läses totalt ca.1 500 sidor. För HK0516 (15 hp) läses ca.3 000 sidor.

Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:
Översikter
För HK0416 läses normalt Vol. 1, 3 och 8 i serien Sveriges kyrkohistoria. För HK0516 läses normalt Vol. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 i Sveriges kyrkohistoria. Red. Lennart Tegborg, Stockholm: Verbum 1998-2005.

Fördjupande monografier och doktorsavhandlingar
Väljs i samråd med examinator företrädesvis väljas ur Acta Universitatis Upsaliensis-serien, de avhandlingar som refererar till kyrkohistoria i Sverige, och Svenska kyrkohistoriska föreningens skriftserie.

Källmaterial:
Martling, Carl Henrik: Kyrkligt Documentarium: kyrkans historia i dokument, Skellefteå: Artos 2007. (Sid. 128f, 140-148, 193-214, 262-334 = 103 sid)

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner