HK0511 Kristendomens historia: den tidiga kyrkan, 100-600

Kurskod

HK0511

Kursbenämning

Kristendomens historia: den tidiga kyrkan, 100-600

Kursbenämning (engelska)

History of Christianity, the Early Church, AD 100-600

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, Kyrkohistoria: en introduktion (HK0102) eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:
Kunskap och förståelse
● självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i den tidiga kyrkans historia ca 100-600 e Kr.
Färdighet och förmåga
● självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kyrkans historia ca 100-600
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska
problemställningar i den kyrkans historia åren 100-600

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. Kan preciseras vid behov.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-04

Kurslitteratur

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktorsavhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK 411 (7,5 hp) läses ca.1 500 sidor. För HK 511 (15 hp) läses ca.3 000 sidor.

Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:
Översikter:
Brown, Peter: The Rise of Western Christendom. Triumph and Diversity A.D.
200-1000. Blackwell Publishing 2003.
Cameron, Averil: The Later Roman Empire, AD 284-430. Cambridge 1993.
Lynch, Joseph: Early Christianity: a brief history. Oxford Univ Press 2010. Mitchell, M & F. Young (Eds.): Cambridge History of Christianity: Origins to Constantine. Cambridge Univ. Press, 2006.

Fördjupande monografier
Bradshaw, Paul: Early Christian Worship. Collegeville 1996.
Davis, Leo Donald: The First Seven Ecumenical Councils (325-787). Their History and Theology. The Liturgical Press 1983.
Hillgarth, J.N.: Christianity and Paganism 350-750. 1986.
Hylen, Susan E.: A Modest Apostle. Thecla and the History of Women in the Early Church. Oxford University Press, 2015.
Kamil, Jill: Christianity in the land of the Pharaohs. American Univ., 2002.
MacMullen, Ramsay: Christianizing the Roman Empire A.D. 100-400. 1984
MacHaffie, Barbara: Her Story. Women in Christian Tradition. 2006, s.1-48.
Meeks, Wayne: The First Urban Christians … New Haven/London, 2003 Rapp, Claudia: Holy Bishops in Late Antiquity. Univ. of California, 2005. Brock, Sebastian: Det upplysta ögat. Världen sedd genom den helige Efraim syriern. Anastasis 2007.
Stark, Rodney: The Rise of Christianity: A Sociologist Reconsiders History. Princeton 1996.

Källmaterial:
De apostoliska fäderna. Artos 2006.
Artos serie med texter från kyrkofäderna med en lång rad källskrifter i översättning. (Se Artos hemsida (http://www.artos.se/category/tidiga-kyrkan) Cléments, Olivier: Källor – den kristna spiritualitetens ursprung (inkluderar kommentarer), 374s.
Svenskt Patristiskt Bibliotek, band III, Ur kyrkofädernas brev. Artos 2001.
Eusebios av Cæsarea, Kyrkohistoria. Artos, 1995.
The Ante-Nicean fathers, Hendrickson Publishers, 1994. Valda delar.
Coakley, John & Andrea Sterk, Readings in World Christian History. Volume
I: Earliest Christianity to 1453, Orbis 2004. (s. 3-230)
Ehrman, Bart & A. Jacobs (Eds.): Christianity in Late Antiquity. A Reader.
Oxford University Press 2004.
Gamble, Harry Y., Books and Readers in the Early Church. A History of Early Christian Texts. Yale University Press, 1997.

Doktorsavhandlingar:
Arentzen, Thomas: Virginity recast: Romanos and the mother of God. Diss.
Lunds universitet, 2014. (279s)
Dagemark, Siver. Augustinus – munk och biskop: idealbild gentemot självbild i
Vita Augustini och Confessiones. Diss. Göteborgs universitet. 1995 (230s) Rubensson, Samuel, The Letters of St Anthony. Monasticism and the Making of a Saint. Lund University Press, 1990.
Westergren Andreas: Sketching the invisible: patterns of church and city in
Theodoret of Cyrrhus’ Philotheos Historia. Lund: Centre for Theology and
Religious Studies, Lund University. 2012 (342s.)

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner