HK0512 Kristendomens historia, medeltiden, 600-1500

Kurskod

HK0512

Kursbenämning

Kristendomens historia, medeltiden, 600-1500

Kursbenämning (engelska)

History of Christianity in the Middle Ages, 600-1500

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, Kyrkohistoria: en introduktion (HK0102) eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs i vald epok, region, tradition eller genderhistoria inom ämnet kyrkohistoria.
Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
● självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i den kristna kyrkans historia perioden ca.600-1500.

Färdighet och förmåga
● redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar i den kristna kyrkans historia under medeltiden

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia under medeltiden

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-05

Kurslitteratur

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktors-avhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK 412 (7,5 hp) läses ca.1 500 sidor. För HK 512 (15 hp) läses ca.3 000 sidor.

Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:
Översikter
Logan, F. D.: A History of the Church in the Middle Ages. Routledge 2002.
Madigan, Kevin: Medieval Christianity. A New History. Yale Univ Press 2015
Tanner, Norman: The Church in the Later Middle Ages. Tauris 2008.
Bornstein, Daniel: Medieval Christianity: A People’s History. Fortress, 2007.
Nilsson, Bertil: Missionstid och tidig medeltid. Vol. 1 i Sveriges kyrkohistoria, red. Lennart Tegborg, Stockholm: Verbum 1998.
Pernler, Sven-Erik: Hög- och senmedeltid. Vol. 2i Sveriges kyrkohistoria, red. Lennart Tegborg, Stockholm: Verbum 1999.

Fördjupande monografier
Caldwell Ames, Christine, Medieval Heresies. Christianity, Judaism, and Islam. Cambridge Medieval Text Books. Cambridge University Press, 2015.
Duffy, Eamon: Helgon och syndare. En bok om påvarnas historia, delar. Artos, 2016.
Berend, Nora (ed.): Christianization and the Rise of Christian Monarchy: Scandinavia, Central Europe and Rus’ c. 900-1200. Cambridge 2007.
Cusack, Carole: The Rise of Christianity in Northern Europe, 300-1000. 1998.
Winroth, Anders: The Conversion of Scandinavia. Yale Univ Press 2012.
Janson, Henrik, (red) Från Bysans till Norden, östliga influenser under vikingatid och tidig medeltid. Skellefteå: Artos, 2005.
Härdelin, Alf, Munkarnas och mystikernas medeltid. Artos, 1994.
Linnér, Sture, Anna Komnenas värld. Bysans på 1100-talet. Atlantis, 1993.
Power, Eileen: Medieval Women. University of Cambridge Press, 2015.
Hussey, J. M. & Andrew Louth: The Orthodox Church in the Byzantine Empire. Oxford Univ Press 2010.
Jenkins, Philip: The Lost History of Christianity. . . . HarperOne 2008.
Maalouf Alhambre, Amin, Korstågen enligt araberna. Alhambra 1991.
Piltz, Anders: Medeltidens lärda värld. Norma 1998.
Zernov, Nicolas: Eastern Christendom. University of Oxford, 1963.

Källmaterial (med kommentarer)
Coakley, John & Andrea Sterk, Readings in World Christian History. Volume I: Earliest Christianity to 1453, Orbis 2004. (s. 231-417)
Bede: The Ecclesiastical History of the English People. McClure, Judith & Roger Collins (Eds.) Oxford Univ. Press 1999.
Adam av Bremen. Historien om Hamburgstiftet och dess biskopar. Översatt av Emanuel Svenberg. Proprius förlag 1984.
Den helige Benedikts regel. Stockholm: Veritas förlag, 2008.
Nestorskrönikan. (Svensk övers. av Gabiella Oxenstierna). Symposion 1998.
Skrifter av Franciskus av Assisi. Inledning, översättning och förklaringar av Emanuel Svenberg och Henrik Roelfink. Gummessons 1979.
Thomas a Kempis, Om Kristi efterföljelse. Catholica, 2005.
Thomas ab Aquino, Förklaringar över den kristna tron. Artos, 1990.
Mäster Eckhart, Undervisande tal jämte andra texter i urval. Artos 1984.

Doktorsavhandlingar
Ciardi, Anna Minara: On the Formation of Cathedral Chapters and Cathedral Culture: Lund, Denmark, and Scandinavia, c. 1060–1225. Lund Univ. 2016.
Smith, Caroline Mae: Noble Canons, Clerical Nobles: the Cathedral Chapter and Society in Fourteenth-Century Girona. University of Toronto, 2016.
Shaw, Richard: How an Early Medieval Historian Worked: Methodology and Sources in Bede’s Narrative of the Gregorian Mission to Kent. Toronto, 2015.
Sundmark, Stina Fallberg, Sjukbesök och dödsberedelse. Skellefteå: Artos 2008.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner