HK0514 Kristendomens historia i Europa och USA, 1750 till nutid

Kurskod

HK0514

Kursbenämning

Kristendomens historia i Europa och USA, 1750 till nutid

Kursbenämning (engelska)

History of Christianity in Europe and the US from 1750 until Today

Kursens poäng

15

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, Kyrkohistoria: en introduktion (HK0102) eller motsvarande.

Kursbeskrivning

Syfte

Kursen är en fördjupningskurs i vald epok, region, tradition eller genderhistoria inom ämnet kyrkohistoria.
Kursen består i huvudsak av självständiga studier. Därtill kommer stöd i form av handledning. Eftersom studenten själv väljer kurslitteratur, (som dock skall godkännas av kursansvarig) kan kursinnehållet ha olika betoning. Valet av litteratur skall dock synliggöra både mäns och kvinnors erfarenheter och kunskaper. Innehållet skall dessutom baseras på kurslitteratur av hög vetenskaplig kvalité. Kurslitteraturen skall presenteras såväl skriftligt som muntligt.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
● självständigt integrera kunskap och redogöra för huvudlinjer i den kristna kyrkans historia i Europa och USA under perioden ca 1750-nutid.

Färdighet och förmåga
● redogöra för och kritiskt granska vetenskapsteoretiska och metodiska problemställningar i den kristna kyrkans historia i Europa och USA under perioden ca 1750-nutid.

Värderingsförmåga och förhållningssätt
● självständigt analysera, skriftligt och muntligt presentera och diskutera valda specialområden i den kristna kyrkans historia i Europa och USA under perioden ca 1750-nutid.

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-13

Kurslitteratur

Litteratur fastställs av kursansvarig i varje enskilt fall efter förslag från studenten och i dialog med densamme. Litteraturen skall innefatta översiktliga arbeten, fördjupande monografier, minst en doktors- avhandling samt källmaterial från tidsperioden. För HK0414 (7,5 hp) läses ca.1 500 sidor. För HK0514 (15 hp) läses ca.3 000 sidor.

Nedan följer några exempel på litteratur som kan väljas:
Översikter
Aston, Nigel, Christianity and Revolutionary Europe, 1750-1830, Cambridge Univ Press 2003.
McLeod, Hugh, Religion and the People of Western Europe 1789-1989,
Oxford Univ Press 1997.
Butler, John, Religion in American Life: A Short History, Oxford Univ. 2007 Finke, Roger & Rodney Stark: The Churching of America, 1776-2005: Winners and Losers in Our Religious Economy. Rutgers 2005.
Noll, Mark, A History of Christianity in the United States and Canada,
Eerdmans 1992.
Gilley, S. & B. Stanley (Eds.): Cambridge History of Christianity. World Christianities c. 1815-c.1914. s. 1-425
McLeod (Ed.): Cambridge History of Christianity. World Christianities c.1914-c.2000. S.1-178, 236-365, 471-647.

Monografier
McLeod, Hugh & Werner Ustorf: The Decline of Christendom in Western Europe 1750-2000, Cambridge Univ. Press 2003.
Jenkins, Philip: God’s Continent: Christianity, Islam and Europe’s Religious Crisis. Oxford Univ. Press 2007.
Olsen, Harald: Pilgrimer I Öst. Eremiter och heliga dårar i den rysk-ortodoxa traditionen. Cordia 2001.
Pospielovsky, Dimitry: The Orthodox Church in the history of Russia. St Vladimirs Seminary Press 1998.
Duffy, Eamon: Helgon och syndare. En bok om påvarnas historia (övers. från engelska 2014), valda delar. Artos, 2016.

Ladda ner kursplan

Äldre kursplaner