HL0353 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Kurskod

HL0353

Kursbenämning

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Kursbenämning (engelska)

Introduction to leadership and congregational development

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Grundnivå

Förkunskapskrav

Grundkurs i teologi och religionsvetenskap 60 hp eller motsvarande. Se även särskild information.

Kursbeskrivning

Innehåll:
Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för ledarskaps- och
organisationsutveckling i församling och kyrka. Genom fallstudier tränas
kursdeltagarna i kritiskt och konstruktivt ledarskapstänkande.

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
 identifiera modeller för ledarskap som väl kan motivera och
kommunicera med anställda och ideella medarbetare
 identifiera och analysera dynamik i ett bra styrelsearbete
 visa på några särdrag i mindre, mellanstora och större församlingar samt
hur ”livscykler” påverkar deras arbetsformer
 ge konstruktiva förslag för utvecklingsarbete i en lokal församling.

Examination

a) En hemtenta på inläst obligatorisk litteratur b) Examinerande seminarier med fallstudiepresentationer c) En bokrapport med kritisk utvärdering av modeller för förändringsarbete i församlingsarbete.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-03-29

Kurslitteratur

Moment a)

Heuser, Roger & Norman Shawchuck: Leading the Congregation. Abingdon Press
2010 s. 1-199.
Nilsson, Björn & Anna-Karin Waldemarsson: Kommunikation för ledare.
Studentlitteratur 2011 (150 s.).
Moment b)
Gyllenbok, Jan & Anders Byström: Stora mötesboken. NBV Skåne, 2015. Sid 9-17,
23-40, 54-69, 72-87, 92-115, 164-195, 297-316 (128 sid) är obligatorisk läsning. I
övrigt bör studenten bläddra igenom boken och notera exempel.
Moment c)
Lundström, Klas: Den mindre församlingen. Ingång 2011. (132 s.)
McIntosh, Gary: Taking Your Church to the Next Level. Baker 2009 (200 s.)
Moment d)
Heuser, Roger & Norman Shawchuck: Leading the Congregation. Abingdon Press
2010 s. 206-304.
Lundström Klas, Nyström Åsa, Westblom Per, Utveckla församlingen med
styrkebaserad undersökning. Författarna 2016. (90 s.)
Gusmark, Björn: Vilja, våga, växa. Om församlingsutveckling som nödvändighet och
möjlighet. Argument förlag 2015. (160 sid)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HL-353-Introduktion-till-ledarskap-och-forsamlingsutveckling.pdf

Äldre kursplaner