HL0452 Nystartsarbete i församlingskontext – teologi och praxis

Kurskod

HL0452

Kursbenämning

Nystartsarbete i församlingskontext – teologi och praxis

Kursbenämning (engelska)

Pioneering Initiatives in the Local Church Context - Theology and Praxis

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp i teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i historisk-praktisk teologi.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att teologiska, organisationsteoretiska och praktiska verktyg för entreprenörskap och nystartsarbete i kyrklig kontext. Genom att göra ett fallstudium tränas kursdeltagarna i kritiskt tänkande och konstruktivt nytänkande.

Moment
a) Att förstå församlingens närområde – redskap för omvärldsanalys
b) Entreprenörskap och innovationsarbete
c) Teologiska och organisationsteoretiska modeller för nystartsarbete
d) Analys av några olika modeller

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse:
– utifrån dialog med kurslitteraturen kunna ge konstruktiva förslag för förändringsarbete en lokal församling.

Färdighet och förmåga:
– genomföra en omvärldsanalys i ett lokalsamhälle

Värderingsförmåga och förhållningssätt:
– kritiskt analysera och värdera några teologiska och organisationsteoretiska modeller kring nystartsarbete i församlingskontext
– beskriva och värdera olika typer av entreprenörskap samt konkretisera en egen möjlig entreprenörsroll

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Mattias Neve

Kursplanen fastställd

2022-03-07

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Moment a:
Fuder, John. Neighborhood Mapping. Chicago: Moody, 2014. s 13-108. (95 s)
Lundström, Klas. ”Församlingen och närsamhället – verktyg för omvärldsanalys”. Ingång 13 (2007) 3:4-44. (40 s)

Moment b:
Lindberg, Malin, m fl. Social innovation i Svenska kyrkan. Luleå: Luleå tekniska universitet, 2015. (22 s)
Persliden, Berne m fl. ”Entreprenörskap och kristen tro”. Ingång 21 (2015) 4:3-30 (30 s)
Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, 2021. s. 54-156, 169-242, 255-264 (184 s.)

Dessutom läses en av följande böcker:

Moynagh, Michael. Church in Life: Innovation, Mission and Ecclesiology. London: SCM, 2017. s 141-409. (270 s)
Taylor, Steve. First Expressions: Innovation and the Mission of God. London: SCM Press, 2019. (256 s.)
Baker, Jonny och Cathy Ross, red. The Pioneer Gift: Explorations in mission. London: Canterbury Press, 2014. (237 s.)

Moment c och d:
Paas, Stefan. Church Planting in the Secular West: Learning from the European Experience. Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co. (265 s.)
Melin, Jonas, Peter Svanberg och Julia Wellstam, red. Vi planterar nya församlingar – 12 berättelser från hela Sverige. Blidsberg: Evangelie, 2020. (227 s.)
Larspers, Torbjörn och Per-Eive Berndtsson, red. Fler nya skott från gamla rötter. Uppsala: EFS läser, 2009. (99 s.)

Murray, Stuart. Planting Churches – a framework for practitioners. Milton Keynes: Paternoster, 2008. (222 s.) eller Augland Öyvind och Harald Giesenbrecht, red. M4 – Del 1: Master & Mission. Nya människor – nya församlingar. Kristiansand: Dawn, 2013. (155 s) eller Keller, Timothy. Center Church. Grand Rapids: Zondervan, 2012. s 181-382. (200 s)

Ott, Craig och Gene Wilson. Global Church Planting: Biblical Principles and Best Practices for Multiplication. Grand Rapids, MI: Baker Academic, 2011 (413 s.) eller Jones, Peyton. Church Plantology. Grand Rapids, MI: Zondervan, 2021. (414 s.) eller Stetzer, Ed och Daniel Im. Planting Missional Churches: Your Guide to Starting Churches that Multiply (2nd edition). B&H Academic, 2016. (416 s.)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2024/03/Plan-HL0452-Nystartsarbete-i-forsamlingskontext_-teologi-och-praxis.pdf

Äldre kursplaner