HL0453 Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Kurskod

HL0453

Kursbenämning

Introduktion till ledarskap och församlingsutveckling

Kursbenämning (engelska)

Introduction to leadership and congregational development

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs minst 120 hp i teologi på grundnivå samt minst 15 hp inom området historisk-praktisk teologi.

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge teoretiska och praktiska verktyg för ledarskaps- och
organisationsutveckling i församling och kyrka. Genom fallstudier tränas
kursdeltagarna i kritiskt och konstruktivt ledarskapstänkande.
Efter genomgången kurs förväntas den studerande:
 identifiera modeller för ledarskap som väl kan motivera och kommunicera med
anställda och ideella medarbetare
 identifiera och analysera dynamik i ett bra styrelsearbete
 visa på några särdrag i mindre, mellanstora och större församlingar samt hur
”livscykler” påverkar deras arbetsformer
 kunna ge konstruktiva förslag för utvecklingsarbete i en lokal församling. ’
Moment
a) Ledarskap, medarbetare och kommunikation
b) Styrelsearbete
c) Församlingar i olika storlekar och livscykler
d) Modeller för församlingsutveckling och förändringsarbete

Förväntade studieresultat:
Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse
 visa en förmåga att beskriva och analysera olika modeller för ledarskap och
församlingsutveckling
Färdighet och förmåga
● använda kursens teorier in i ett lokalt sammanhang och kritiskt utvärdera
dessa
Värderingsförmåga och förhållningssätt
● värdera och förhålla sig till olika ledarskaps- och
församlingsutvecklingsteorier/-strategier in i ett lokalt sammanhanget

Examination

Examination sker genom skriftliga och/eller muntliga uppgifter, kontinuerligt eller vid kursens slut. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts. Kan preciseras vid behov. För fullständiga examinationsvillkor hänvisas till PM för examinationsföreskrifter och betygskriterier.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-05-14

Kurslitteratur

Moment a)

Heuser, Roger & Norman Shawchuck: Leading the Congregation. Abingdon Press
2010 s. 1-199.
Nilsson, Björn & Anna-Karin Waldemarsson: Kommunikation för ledare.
Studentlitteratur 2011 (150 s.).
Hambre, Lennart: Ledarskapets hantverk. Livets Ords förlag 2017 (s. 13-135)
Moment b)
Gyllenbok, Jan & Anders Byström: Stora mötesboken. NBV Skåne, 2015. Sid 9-17,
23-40, 54-69, 72-87, 92-115, 164-195, 218-266, 297-316 (128 sid) är obligatorisk
läsning. I övrigt bör studenten bläddra igenom boken och notera exempel.
Moment c)
Lundström, Klas: ”Den mindre församlingen”. Ingång 2011. (132 s.)
McIntosh, Gary: Taking Your Church to the Next Level. Baker 2009 (200 s.)
Moment d)
Heuser, Roger & Norman Shawchuck: Leading the Congregation. Abingdon Press
2010 s. 206-304.
Hambre, Lennart: Ledarskapets hantverk. Livets Ords förlag 2017 (s. 139-216).
Lundström, Klas, Åsa Nyström & Per Westblom: Utveckla församlingen med
styrkebaserad undersökning. Författarna/EFS/Equmeniakyrkan/Uppsala stift 2016
(90 sidor).
Schwarz, Christian: Sätt färg på livet med Naturlig församlingsutveckling. Libris &
Baptistsamfundet 2006. (180 s.)
Gusmark, Björn: Vilja, våga, växa. Om församlingsutveckling som nödvändighet
och möjlighet. Argument förlag 2015. (160 sid)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HL0453-Introduktion-till-ledarskap-och-forsamlingsutveckling.pdf

Äldre kursplaner