HP0251 Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kurskod

HP0251

Kursbenämning

Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kursbenämning (engelska)

The missional church – theology and praxis

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt 15 hp teologi.

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen syftar till att ge förståelse av missionell ecklesiologi samt att studenten blir förtrogen med olika teologiska och strategiska missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa.

Moment

a) Den teologiska diskussionen om missionell ecklesiologi

b) Kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet samhälle

c) Några missionella modeller

d) Utvärdering av olika missionella modeller.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:

Kunskap och förståelse

  • redogöra för den teologiska diskussionen kring den missionella kyrkan

Färdighet och förmåga

  • beskriva grundtankar i missionell ecklesiologi

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • beskriva och analysera kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet samhälle
  • beskriva och jämföra några modeller för kyrkans missionella arbete i postkristna kulturer

Examination

Hemtentamen med skriftliga uppgifter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-03-06

Kurslitteratur

Moment a:

Moynagh, Michael. Church for Every Context: An Introduction to Theology and Practice, London: SCM, 2012. S 3-28, 99-181. (100 s)

Van Gelder, Craig. The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation. Grand Rapids: Baker Academic, 2011. (166 s) eller
Eckerdal, Jan. Kyrka i mission. Stockholm: Verbum, 2017. (160 s)

Goheen, Michael W. “As the Father Has Sent Me, I Am Sending You: Lesslie
Newbigin’s Missionary Ecclesiology.” International Review of Mission 91, no. 362
(July 2002): 345–69 (24 s.)

Moment b:

Grenstedt, Staffan, red. “Kyrkans nya uttryck – om mission i Sverige” Ingång 20 (2014) 3-4: 5-43. (40 s)

Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, s. 4-18 (14 s.)

Dessutom läses en av följande fördjupningsböcker

Aisthorpe, Steve. The Invisible Church: Learning from the Experiences of Churchless Christians, Edinburgh, Saint Andrew Press, 2016 (205 s)

Barna George och David Kinnaman, red. Churchless. Understanding Today’s Unchurched and How to Connect with Them. Barna Group/Tyndale Momentum, 2014. (200 s)

Everts, Don och Doug Schaupp: I Once was Lost. What Postmodern Skeptics
Taught About Their Path to Jesus. IVP, 2008 (134 s)

Cawley, Luke. The Myth of the Non-Christian: Engaging Atheists, Nominal
Christians and the Spiritual But Not Religious. Downers Grove, IL: IVP Books. (199 s.)

Moment c: och d:

Eriksson Klas och Cahtrine Nygren. Växande församlingar i Sverige. NFU, 2008 (finns som pdf-fil via examinator) (75 s)

Alan Hirsch, The Forgotten Ways: Reactivating Apostolic Movements (2nd
edition). Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2016. (263 s.)

Dessutom läses en av nedanstående böcker:

Hopkins, Bob och Mary Hopkins. Evangelism Strategies. ACPI, 2012 (170 s)

Moore, Lucy. Messy Church: nya idéer för att bygga en gemenskap med Kristus i centrum. Argument förlag 2015 (180 s)

Reese, Martha G. Unbinding the Gospel. Chalice Press 2008 (145 s)

Wirén, Jakob. Utmaningsdriven undervisning. Hur kyrkan kan dela tro och liv idag. (150 s läses i urval).

Ireland, Mark & Mike Booker, Making new Disciples. Exploring the paradoxes of evangelism. London: SPCK, 2015. (193 s)

Hultmar, Richard. Drömmen om en Jesusrörelse. Uppsala: Livets ord förlag, 2019. 153 s.

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/HP-251-Den-missionella-kyrkan-–-teologi-och-praxis-2022-2023_rev.pdf

Äldre kursplaner