HP0301 Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer

Kurskod

HP0301

Kursbenämning

Själavård, handledning och mentorskap – strukturer och processer

Kursbenämning (engelska)

Pastoral care, coaching and mentoring – structures and processes

Kursens poäng

7,5 hp

Kursens nivå

Grundläggande nivå

Förkunskapskrav

7,5 hp Grundkurs i pastoral teologi och pastoral psykologi (HS0201) eller motsvarande

Kursbeskrivning

Innehåll

Kursen avser att orientera i och ge grundläggande kunskaper om själavårdens, handledningens och mentorskapets unika så väl som varierande och även med varandra överlappande samtalsstrukturer och processer. Särskilt ges möjlighet att konkret bekanta sig med vägledande samtal. I kursen bearbetas också frågor om den kyrkliga miljön som sammanhang för samtalsprocesser utifrån professionellt- respektive lekmannaperspektiv, liksom själavårdens, handledningen och mentorskapets relevans för den kyrkliga kontexten.

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

Kunskap och förståelse

  • Känna igen och redogöra för hur några olika samtida psykoterapeutiska modeller används i modern själavård i jämförelse med andra historiskt kyrkliga synsätt.
  • Redogöra för det vägledande samtalets möjliga faser, verktyg och process.
  • Identifiera själavårdens, handledningens och mentorskapets olika perspektiv och fokus.

Färdighet och förmåga

  • Visa förmågan att på ett grundläggande sätt kunna genomföra ett allmänt vägledande samtal i enlighet med ett dess faser, verktyg och process.
  • Kunna skapa en möjlig handlingsplan för ett vägledande samtal utifrån dess strukturer och processer.
  • Urskilja och initiera olika typer av samtalsprocesser som kan komma i fråga i själavård, handledning och mentorskap samt kunna identifiera dess möjligheter och begränsningar i varierande sammanhang.

Värderingsförmåga och förhållningssätt

  • analysera och reflektera över innebörd och förhållningssätt till att föra samtal respektive att ta emot samtalshjälp
  • redogöra för och analysera några vanliga själavårdsområden samt identifiera en “vanlig” själavårdsprocess i mötet med dessa
  • Värdera potentiella risker och möjligheter i själavårdande samtal samt kunna ta steg i att hänvisa till annan kvalificerad hjälp.

Examination

Examination sker genom skriftliga inlämningsuppgifter, aktivt deltagande i gruppövningar, hemskrivning och/eller muntlig tentamen. För godkänt betyg fordras att samtliga uppgifter fullgjorts.

Lärare

Kursplanen fastställd

2022-02-28

Kurslitteratur

Litteraturen för kursen kan ändras fram till två månader före kursstart.

Handledning, mentorskap, coaching

Ahlström, Gunilla, Mentorskap – erfarenheter för personlig och professionell utveckling, Liber, 2002, (ss 14-15, 17-19, 81-91, pdf)

Carlsson, Lars-Göran, ”Mentorskap”, Med smak av nåd, red. Tomas Nygren m.fl, Örebro: Libris 2000, (ss 45-60, pdf).

Gjerde, Susann, Coaching: vad, varför, hur, Sudentlitteratur AB, 2004. (ss 18-19, 56-68, pdf)

Ogden, Greg, The New Reformation. Returning the Ministry to the People, Grand Rapids: Zondervan 1990, sid. (ss 102-116, pdf).

Parsloe, Eric & Melville Leedham, Coaching and Mentoring: Practical conversations to improve learning, 2ed, Kogan Page, 2009, (ss.19-32, pdf).

Samtalsprocess

Egan, Gerard, The Skilled Helper: A Client-Centered Approach, EMEA Adaptation, Cengage Learning EMEA,, 2013, alternativ

The Skilled Helper: A Problem Management Approach to Helping Wadsworth, 2001 el senare. (ca 400 s)

Själavård/psatoralteologi

Bergstrand, Göran & Lidbeck, Magnus, Själavård 1, Stockholm: Verbum
1997. (200 s)

Collins, Gary R., Christian Counseling: A Comprehensive Guide, 3ed., Nashville: Thomas Nelson, 2007. (15 s, pdf)

Läs ett av följande kap. 11, 12 el. 23

Kornfeld, Margret, Z., Cultivating Wholeness: A Guide to Care and Counseling in Faith Communities. ss1-14, 45-66, 114-144, 230-278.

Sundberg, Lars-Göran, “Själavård och församlingsledarskap” i Ingång 2-4/2020, Johannelunds teologiska högskolas skriftserie, (s 11-22).

Sundberg, Lars-Göran, “Jesus som själavårdare: Ett hermeneutiskt teologiskt studium” i Theofilus, 1-2/2021, (s 4-19).

Totalt, antal sidor: 830

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/08/HP-301-Sjalavard-handledning-och-mentorskap-2022-2023.docx

Äldre kursplaner