HP0451 Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kurskod

HP0451

Kursbenämning

Den missionella kyrkan – teologi och praxis

Kursbenämning (engelska)

The missional church – theology and praxis

Kursens poäng

7,5

Kursens nivå

Avancerad nivå

Förkunskapskrav

120 hp teologi eller religionsvetenskap, varav 15 hp i historisk-praktisk teologi på grundnivå.

Kursbeskrivning

Syfte

Att studenten blir förtrogen med olika teologiska och strategiska missionella modeller för församlingsarbete, samt att kritiskt kunna granska och värdera dessa

Förväntade studieresultat

Efter genomgången kurs förväntas den studerande kunna:
• översiktligt redogöra för den teologiska diskussionen kring den
missionella kyrkan
• beskriva och analysera kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet
samhälle
• beskriva och jämföra några modeller för kyrkans missionella arbete
i postkristna kulturer

Moment

a) Översikt av teologisk diskussion kring ”den missionella kyrkan”
b) Kyrkans kontaktmöjligheter i ett postkristet samhälle
c) Missionella modeller – teologi och praxis: litteraturanalys.
d) Utvärdering av olika missionella modeller.

Examination

Hemtentamen med bokrapporter.

Lärare

Kursplanen fastställd

2018-04-25

Kurslitteratur

Moment a:
Moynagh, Michael. Church for Every Context: An Introduction to Theology and Practice, London: SCM, 2012. S 3-28, 99-181. (100 s)
Van Gelder, Craig. The Missional Church in Perspective: Mapping Trends and Shaping the Conversation. Grand Rapids: Baker Academic, 2011. (166 s) eller Eckerdal, Jan. Kyrka i mission. Stockholm: Verbum, 2017. (160 s)
Goheen, Michael W. The Church and Its Vocation: Lesslie Newbigin’s Missionary Ecclesiology. Grand Rapids, MI: Baker Publishing Group, 2018. (216 s.)

Moment b:
Grenstedt, Staffan, red. “Kyrkans nya uttryck – om mission i Sverige” Ingång 20 (2014) 3-4: 5-43. (40 s.)
Neve, Mattias. In Pursuit of Proximity – A missiological study of four ‘emerging church’ communities in Sweden. Stockholm: Forge Sverige, 2021. s 4-18 (14 s.)

Dessutom läses en av följande fördjupningsböcker
Aisthorpe, Steve. The Invisible Church: Learning from the Experiences of Churchless Christians, Edinburgh, Saint Andrew Press, 2016 (205 s.)
Barna George och David Kinnaman, red. Churchless. Understanding Today’s Unchurched and How to Connect with Them. Barna Group/ Tyndale Momentum, 2014. (200 s.)
Everts, Don och Doug Schaupp: I Once was Lost. What Postmodern Skeptics Taught About Their Path to Jesus. IVP, 2008 (134 s)
Cawley, Luke. The Myth of the Non-Christian: Engaging Atheists, Nominal Christians and the Spiritual But Not Religious. Downers Grove, IL: IVP Books. (199 s.)

Moment c: och d:
Eriksson Klas och Cahtrine Nygren. Växande församlingar i Sverige. NFU, 2008 (finns som pdf-fil via examinator) (75 s.)
Alan Hirsch, The Forgotten Ways: Reactivating Apostolic Movements (2nd edition). Grand Rapids, MI: Brazos Press, 2016. (263 s.)
Paas, Stefan. Pilgrims and Priests: Christian Mission in a Post-Christian Society. London: SCM Press (384 s.)

Dessutom läses en av nedanstående böcker:
Hopkins, Bob och Mary Hopkins. Evangelism Strategies. ACPI, 2012 (170 s)
Moore, Lucy. Messy Church: nya idéer för att bygga en gemenskap med Kristus i centrum. Argument förlag 2015 (180 s)
Reese, Martha G. Unbinding the Gospel. Chalice Press 2008 (145 s)
Wirén, Jakob. Utmaningsdriven undervisning. Hur kyrkan kan dela tro och liv idag. (150 s läses i urval).
Ireland, Mark och Mike Booker, Making new Disciples. Exploring the paradoxes of evangelism. London: SPCK, 2015. (193 s.)
Hill, Graham, red. Servantship: Sixteen Servants on the Four Movements of Radical Servantship. Eugene, OR: Wipf & Stock (292 s.)
Hultmar, Richard. Drömmen om en Jesusrörelse. Uppsala: Livets ord förlag, 2019. (153 s.)

Ladda ner kursplan

https://www.johannelund.nu/wp-content/uploads/2022/09/HP-451-Den-missionella-kyrkan-teologi-och-praxis-2021-2022_rev.pdf

Äldre kursplaner